पान:रानडे इंग्रजी-मराठी शब्दकोश खंड पहिला (The Twentieth century English-Marathi Dictionary Volume 1).pdf/623

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

निर्भर्त्सना करणे, नापसंती दर्शविणें, दोप लावणे. ३ कायद्याप्रमाणे शिक्षा f, दिंड m. करणे. Cen'surable a. निंदापात्र, निंद्य, दोषपात्र, गर्हणीय, वाच्य. Cen'surable-ness n. Censurably adv. Censurer n. निंदक,आक्षेपक. Census (sen'sus ) [L. censes, a registering, from censere.] n. लोकगणती f, खानेसुमारी f, प्रजागणन n- वस्वीपत्रक n. (usually made once in ten years.) Cen'sual a. खानेसुमारीचा. Cent. ( sent ) [L. census, a hundred.] n.. शेकडा m, शंभर n. [PER. C. शेकडा, दरशेकडा.] २ युनायटेड स्टेट्समधील डालरच्या एक शंभरांश किंमतीचे नाण n. ३ पत्त्यांचा एक तहेचा खेळ m. (या खेळांत शंभर ठिपके ज्यांचे होतील तो जिंकतो.) Cent'age n. शेंकड्याचा भाव m, टक्का m. Cen'tal. n. अर्व्हाडुपाईस १०० पौडाचे वजन N. C. a. शेंकड्या-शतकासंबंधी. Centaur (sen’tawr ) L. centaurus which some have compared with Sk. गंधर्व, a demi-god. ] n. myth. तुंबरु m, नराश्व m, हयग्रीव m, हयाग m. २ नरतुरंग, ह। एक राशि आहे व हा दक्षिण गोलार्धात आहे. Centaurian a. नराश्वासारखा. -Centaurus n. astron. नरतुरंग. हा एक राशि आहे. Centenary (sen'tin-ar-i) [L. centum, Sk. शतम्, a hundred.] n. a century शंभर वर्षे n.pl. २ शतक n, as,. Every C. of years ३ a commemoration events which occurred a hundred years ago शतवार्षिकोत्सव m. C. a. शंभरांचा-संबंधी. २ शताब्दगत; Centenāʻrian n. a person a hundred years शतायु, शतवयस्क, पूर्णायू, शंभर वर्षांचा म्हातारा मनुष्य m. Centenarianism n. शतायुपणा m, शतवन स्कता f. Centennial (sen-ten'i-al ). [L. centum, Sk. शतम्, a hundred & annus (cf. SK. हायन), a year]. a. consisting of a hundred years शंभर वर्षांचा, शताब्दगतः २ शंभर वर्षांनी घडून येणारा, शतसांवत्सरिक, शताब्दिक ३ शंभर वर्षे टिकणारा, शतवर्षायु. C. n. See Centen-Center, see Centre. [ary (2) Centering (sen'tering) n. See Centre. कमान बांधते-वेळी दिलेला धिरा, कमानीचा धिरा-टेंका m. Centesimal (sen-tes'i-mal) [L. centesimus, the hundredth, from centum, a hundred.] a. शंभर भागांचा. C. n. शतांश, शतभाग. Centes'imally adv. Centesimation (sen-tesi-ma'-shun) mil. शिपायांनी दंगा केल्यास दर शंभरांपैकी एकाला द्यावयाची देहांत शिक्षा f. Centesimate v.t. शिक्षेकरितां शंभरापैकी एक निवडणे. Centesipitous (sen-ti-sip'i-tus) [ L. centiceps, centi-cipitus, from centum, a hundred & caput, the head. a. शतशीर्षी शंभर डोक्यांचा, शतशिरस्क.

Centifolious (sen-ti-fo'li-us) [L. centum, a hundred & folium, a leaf.] a. शतपत्री, शतपन्न, शतपत्रक.