पान:बँकेत पाऊल टाकण्यापूर्वी (Banket Paul Takanyapurvi).pdf/२०

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

प्रशिक्षण ३

योग्य पर्याय निवडा १

१)  सखूबाई पैसे भरण्याच्या रांगेत उभी होती. त्याचवेळी तिथे एक पलीकडच्या गावातला माणूस आला. त्याने सखूबाईला म्हंटले, “ताई, मी आज बँकेत खाते काढायला आलो आहे. मला एका खातेदाराची ओळखीची सही हवी आहे. तुम्ही मला सही देता का?" त्याचे हे बोलणे ऐकून सखूबाईच्या मनात खालीलपैकी कोणते विचार यायला हवेत असे तुम्हाला वाटते?
अ)  फारशी ओळख नसणारा माणूस आपल्याशी बोलायला आला म्हणून तिला दडपण आले.
ब)  आपल्याला कोणीतरी पुरूषमाणूस सही मागतो आहे या गोष्टीचा अभिमान वाटला पाहिजे.
क)  फारशी ओळख नसताना मी कोणालाही सही देऊ शकत नाही. ओळखीची सही म्हणजे ज्या माणसाशी माझा परिचय आहे, ज्यांच्या आर्थिक व्यवहाराबद्दल मला खात्री आहे, त्यांनाच मी ओळख असल्याची सही देऊ शकते. या माणसाला मी सही देता कामा नये.

२)  खात्यामध्ये पैसे भरायला सखूबाई बँकेत पोहोचली. पैसे भरण्याकरता पैसे घेऊन ती रांगेत उभी राहिली. खिडकीपाशी सखूबाईचा नंबर आल्यावर तिने पैसे दिले. पासबुक दिले. तरी ते पैसे खिडकीतील ताईंनी लगेच तिचे पैसे जमा करून घेतले नाहीत. कारण ----

अ) सखूबाईने पैसे भरण्यापूर्वी स्लिप भरली नव्हती.
ब) सखूबाईने दिलेल्या नोटा चुरगाळलेल्या होत्या.
क) सखूबाईला खिडकीतील कॅशीयर ओळखत नव्हती.


३)  गोदाबाईंनी बँकेत चेक भरला. त्यानंतर खिडकीमध्ये जाऊन त्यांनी त्यांचे पासबुक भरून घेतले. पाहतात तर त्यांनी भरलेल्या चेकचे पैसे अजून त्यात जमा झाले नव्हते. कारण.....

अ) चेक वठल्याशिवाय त्याची नोंद पासबुकात होत नाही.
ब) ते वेगळ्याच माणसाच्या खात्यावर जमा झाले होते.
क)बँकेतील सदस्यांना त्या दिवशी खूप कामे होती.
*****