पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/39

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


( २६ } सांडुनि वैकुंठ.... .... .... १३ | समोर सदा सवाकडे .........१ ३७१ सुंदर मुख साजिरें ........ ४ ० | सये आनंदाची अवचित आली १५३३ भागुबाई सरलिया वेळा गे झणती १५२३ सर्षे मुखींच धरिले विष ....१ ०२८ साधूची संग घरीरे .... .... २ सर्व काळ तुमच्या पदी .... १०६ निळोगा । सर्वस्वं उदार.... ........ १३७ सकळही संत आराधिती .... १०१ । सव काळ तेंचि वाटे ........ १८८ सकळ मंत्रावरिष्ठ सार .... ८०६ | सर्व काळ चित्त ठाई ........ ४ ४४ सकळ मंत्रामाजी मंत्र उत्तम.... (२८ सर्व गुण गुणमंडितां .... .... ४५३ सकळसाधना वरिष्ठ सारे ....१ ० ६ ६ सर्व काळ खत वाटे .... .... ४५४ सकका मंगलाचे धाम ....१ १७७ सर्वज्ञ सर्वदां तुह्मी सर्व साक्षी ४८१ सकळांचिया नेत्रे तुह्मां सर्वही । सर्वकाळ जागवीन .... ... ५४५७ | देखणे ............१ ३७५ । सर्वकाळीं एकात्मता .... .... (४२ सकुमार साजिरें ठाण .... १६९ | सर्वतीर्थे चहूं भागे .........१२ १४ सकुमार सुंदर ........१ १९८; सतरी वास याचा .... .... १ १९ सगुण स्वरूप तुमचे हरी ....१३०८ समानी गगन आहे.... .... १ ३६ ३ गुण निर्गुण कल्पनेचा भास १३७३ सर्वी असतां सर्वपणे.... ....१ १४४ सत्य आणि मिथ्या जाणा .... ४८० सहजचि तुमची वैदिली पाउले १९६६ सत्यभाळा देवकृपेचा सागर .... ६३४ | सहजची नाम आले वाच .... ७७४ सत्यासाठी माझी चाली .... १२२८ । सहजची होतो उभा.... .... (८६ सत्याक्षरे माझी वाणी ....१३६४ ! सहजची घरीहुनियां यावें .....१ १९४ सद्गदित झाले कंट .... .... ६ ०२ | सहज गेलों पंदरपुर ........१२४१ सद्भुरु कृपा वोळी तया.... ९४१ स्फूर्ती माझी चेतविली.... .... २ सदा सेवकाचा सुकाळ .... ६९ स्नेह सरतां जैसा दीप.... .... २०८ सदा सेवकाच लाइ ........१९६ ४ स्वामि देविलें तें जाग्रीतये नाहीं १ ० ३२ सदाचा हा धाला सुदाचा भुकेश १ ३३० स्वामी एक झवी दास .... १९१ सनकादिक ह्मणती देवा ....१२६ ४ सारुनि अवधींच मतांतरें .... ९१४ सप्त अहोरात्र होता ........ २९० | सार्थकाचा ऐसा काळ........१०४९ सभे कंस सिंहासनीं ........ ३ ३२ । सांगतां महिमा पंढरिचा .... ६ ६ ० पमर्थं घरीं काम करितां हाती १ ० १ १ सांगतां आतां न वाटे खरे ....१००८ मात्र नीट दोन अंग परा मेळे १४९७ सांगती एक करिती एक .... १०२४