पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/343

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


तुह्मा आहे खचविया धन । एक माम पाहोन जाउँ मार्ग ॥ १८ ॥ करूनीयां संचार शोध* वीवर । गेले योगेश्वर जेथे होनr }} २१॥ लागो- नियां चरणा वेदाक्षरी स्तविया । प्रसन्न तो केन्या तपोराशी ॥ १०० । तो ह्मणे वाळका कैमा तु भन्दामी ॥ मंचार पत्रनामी नसतां येथे ॥ १ ॥ येक ह्मणे स्वामी आपल्या प्रादें । आल अशीर्वाद चरणापासी ॥२॥ संमारे पीडील जायों बैठण ! सणानि शरण अइलों देवा ॥ ३ ॥ स्वामीच्या वचनं जन्यांत फेरे । चुकत आणि दुस्तरें इरनी कमें ॥ ४ ॥ करानीयां कृपा ह्मणवा जी अपुल । मेवक धाकुया नेनी मी ॥५॥ नुपेक्षावा कदा आला शरणांगत । तो धर्मनीन स्वामी खरी ॥ ६ ॥ हृदूत हे माझे पाचवें सिद्धी । अहो कृपानिधी उजुराया || ७ || मज शर णांगता करावा उपदेश ! माँगा योगाभ्यास करन ॥ ८ ॥ विचा- रीती गुरू अपल्या मान । झन अनुनापेर शरण आला ५६ ६ ॥ अव्हेरितां यासी येईल पण । विरक्त हा पूणमुक्षु जाय ॥ १० ॥ अनु- पाताचे लेणे लेऊनियां अंगीं । जालासे वीरा देवगहा ॥ ११ ॥ श्रये तो लहान दिसते मराण । अध्ययने मंत्र वेदनेला १३ १३॥ मच्छिध वीरला जो भाग्य योगें । मह ज्याच्या में प्रकल्पासीं ॥ १३ ॥ देउनी आगन आश्वासीला कृपा । झणनी केला बाप्या अंगीकार ।। १४ ।। यथा सांप्रदायें आज्ञा समावेश । दाबीया सरम परंपरें ।। १ ।। ३ - ऊन सन्मुख घनश्री आनन । कळ स्थान मान उपदेशातीं ॥ १६ ॥ कृपावंत गुरू ह्मणती यमनियम । करी प्राणायाम प्रयाहार ॥ १७ ॥ ध्यान हे धारणा आसन हे मुद्रा । साधावी शिष्येंद्र सिद्धीलामीं ॥ १८ ॥ रेचक पूरक कुंभक त्राहक । पत्रनाभ्यास एक स्थीरवुद्धी ॥ १९ ॥ सर्भ गर्भ दाविले प्रकार । करी एन स्थी मनोजथे ॥ २२ ॥ देह सीतळ पडतां करी अवारण । मोमवारण उगे पडतां दे ह ॥ २१. ।। भाग- निरोधन सोहं यंत्रे जाण । करी दाणापान ऐक्य धां ॥ २२ ।। पच- क्राचे भेद दाव विशद । मुक्त ब्रह्मरंध्र होय जेणें ॥ २३ ॥ काकी भुख- अग्नचक्र टिपीट गोला। पत्र दल श्री पीया ॥ २४ ॥ नाद बिंदुकळा ज्याचा अनुभव । जे साधे सर्व ते ते में ॥ २५ ॥ जाळेवर भेद होनाली अभ्याळी । भ्रमर की कंकाळी पावे जेणें ॥ २६ ॥ ऐकतां सादर मुद्रा ठसावली । समाधी लागली चांगयासी ॥ २७ ॥ सद्गरूच्या वचने ऐके ज्याज्या खणा । पावे या त्या स्थाना तेचि क्षणीं ॥२८॥