पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/340

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


( २९९ ) ग्राम । वस्ती गृहम मुधोपन ।। ६ ।। मलेखन वृत्त । ह्मण । पंचमहायज्ञ कुछळ ।। ७ ।। धर्मपत झाली गभाते प्रति । गर्भा- धान रीत संस्कारें ।। ८ ।। अनी कुळगुरू केले मजन । अले मरुद्रण उदरानी ॥ ३ ॥ होनई नया प्रश्नचा काळ । उपजला वाळ कुलदीप ॥ १० ॥ *वरूपं सुंदर सभार लक्षणी ! देवत। लंचन मने, हर ॥ ११ ॥ अनुलोभन के भीमंत नग्न । जातकर्म विश्राम नाम करणे ॥ १३ ॥ बहूत चि चांगले चांगा साउन । जनित जननी नाम देवी ॥ १३॥ निक्र- मण आणि अन्न प्राशन झालें । पुढे आरंभ चौलोपनयन ।। १४ ।। व्रत- बंध दीक्षा अनुग्रह गायत्री । यी ३६ पत्र संपादिली ।। १५ । प्रज्ञा सीळ वुद्धी गुरूः मुखें ऐकत । तीन आवृत्ती संध्या पाठ होय ॥ १६ ॥ मांगत नलगे गुरू अायाम्। त्रिकांड ग्रंथाम मंपादीलें ॥ १५ ॥ चारी वेद साही शास्त्र अभ्याली । अथे विचारील स्वानभवें ॥ १८ ॥ उपवेद आणि उपशास्त्रं घोकी । पुरणे अवगमील अष्टादश ॥ १९ ॥! व्रते उद्या- पनं कथानकें वोवसे । अध्यात्में इनिहाभं निपुण जाला ॥ २० ॥ शुल्लका- दिक मंत्र कादिक विद्यः । अभ्यासल्या मध्या चमत्कृत ॥ २५ ॥ चौदा विद्या आणि च ।। कळा । अध्ययन। आगळा इजा नाहीं ॥ २२ ॥ अतीत ब्राह्मण यती दर्शनामी । वंदनी चांगयामी करिती पूजा ॥ २३ ॥ #गती विद्या सिद्ध अवतार जा' । नेणा ब्रह्मा आला येणे वेर्षे || २४ । नकळाम हा पूज्य कळां इंध । मकळांसी हा आद्य गुरू होय ॥ २५ ॥ एमा नुती वाद करीत ब्राह्मण ! ममपती धन कनके वस्त्रं ॥ २६ ॥ अमर्याद धन चांगया बहुमान । ह्मणता कन्या- दान द्यावें यामी ।। २७ । मात्र जोडले निज भाग्य याने ती । करीत मुपंतासी विज्ञापन ॥ २८ ॥ वा दागा देउं शं होन । तर दूजा ह्मणे द्रिण देईन मी ।। २९ । शक ह्मणती सदस मुद्रांचा संकल्प । करितों तअ यया शतया ॥ ३० ॥ मा नानी व्रत महा ऋत गो दान । जाले उपनयन चोदश ॥ ३१ ॥ तत्र वेद मृत गुरु वैमउनी पंगती । पूजन करून स्तवीत चांगदेव ॥ ३३॥ या उपरी करा त्याचा वीचार। ह्मणी लहान थोर अाप्त वर्ग ! ३३॥ विनवीत अती नम्र पृमती सकळांसी । उदईक प्रारंभामी ग्रंथ कोण ॥ ३४ ॥ तत्र ते विस्मित होउनी बोलती ब्राह्मण । कुळासी मंडण जन्म तुझा ॥ ३५ ॥ अनि ना हीं ग्रंथ पाहावया उरला । एक तो राहिला योगाभ्याम् ॥ ३८ ॥ न तो उपदेशा ह्मणती