पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/335

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


॥ १४४४ ॥ अंतरंग माझे गर्दी । न गमें तुम्नांवाचुन घडी ॥ १ ॥ यारे जवळी फांकों नको । झकवल्यासवे कोणा लोका ॥२॥ नुमच गई। वादे संग । शहाणे उवग मज त्यांचा ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे भाविकां प्रती । येऊनी काकुळती वोलतु ।। ४ ।। । ॥ १४४५ ॥ पासुनी तुह्मां न वने दुरी । क्षण घटिका भरी वेगळा ॥ १।। चालतां तुह्मां धांवे पुढे । मागेंही वोदे सरिसाचि ॥ २ ॥ निजल्या जवळी तुह्मां उभा । भक्तीलोभा गुंतलों ॥३॥ निळा ह्मणे करुनि साटी । तुम कल्प कोटी न विसंवें ॥ ४ ॥ | ॥ १४४६ ॥ देतां शिव्या हांसों लागे । निंदा श्लाघ्ये ऐकोनी ॥ १ ॥ करिती त्याचे अवयें चि गोड । करुनि कोड स्वीकारी ॥ २॥ जेवितां देती उष्टावळी ॥ घाली कवळी मुखीं चि त्या ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे धनी वारे धाले । ह्मणे मी पावलों पाहुणेर ॥ ४ ॥ | ॥ १४४७॥ शिगे काहाळा मोहरि पावे । नांदें हेलाचे अंवर ॥ १ ॥ बाकी घागच्या तोरड पायीं । धांवती गाई थाट पुढे ॥२॥ मोर कुंचे चांदीचे चरि। नाचती गजरी हरिनामें ॥ ३ ॥ पदती ब्रीदेसवे निळा । बहुत गोपाळा आवडे ॥ ४ ॥ ॥ १४४८ ॥ कैसा होतो ब्रह्मानंद । भाग्यमंद न देखति ॥ १॥ वाजता वाद्ये नाईके कानीं । वीट मानी अभागीं ॥ २ ॥ अाह्मी से यारे गडी । तोडू बेडी संसार ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे ऐसी वेळ । न लभे काल वेचलीया ॥ ४ ॥ ॥ १४४९ ॥ अवघा टाकोनियां धंदा । यारे गोविंदा सांगातें ॥ १ अवघेचि लाभ येती घरा । तुमच्या एक मोहरा बोळोनि ॥ २ ॥ काय कांडोनियाते भुस । न लभे लेश कणाचा ॥३॥ निळा ह्मणे पुरे उरे । सचे धुरे चालतां ॥ ४ ॥ | ॥ १४५० ॥ विश्वासी ते ऐकतां कानीं । धरिती मन आदरें ॥ १ ॥ पूर्वजिलें उत्तमें होती । आली सत्संगती भेटते ॥ २॥ सुखें मुख वाढते । झालें । केलीया विठ्ठले कृपा मग ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे निजात्म सुखा । पाघळे एका क्षण मात्रे ॥ ४ ॥