पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/315

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


( २७४ } मृत्यु पानाळ लोक । कर्म वाधक ह्मणोनियां ॥ २॥ कर्मातीत झाले नर । तया लोकांतर मग कैंचें ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे पृथक् होती । ह्मणोनि भोगिती पृथकातें ॥ ४ ॥ ॥ १.३२७ ॥ एक च नसतां एकपण दुजेपण कैंचें । ह्मणउनियां न चले कांही तेथे शब्दाचें ॥ १॥ पहाते पहाणे जेथे विरमोनि जाय । घेणे देणें कैंचें तेथे सांगावें काय ।। २।। दृश्य चि नाहीं द्रष्टत्वाचा फिटला पांग। काया वाचा मन चि नाहीं धारणायोग ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे जेथे सुख सुखपणा नये । निजानंदीं निजानंद हारपले टाय ॥ ४ ॥ ॥ १३२८॥ निर्माण चि नाही याचे काय वणवं। जाणिव चि न रिचे तेथे काय जाणावें ॥ १ ॥ ह्मणउनियां येथे अवघा रचुंटला वाद । विरोनियां मेला अवधा अभेदी भेद ॥ २ ॥ जागृनि ना निद्रा जेथें नाहीं सुषुप्ती । तुर्या ना उन्मनी कैंची स्वप्नाची भ्रांती ।। ३ । निळा होणे अनुभव तेथे अनु- भविते केचें । निमोनियां गेलें ऐक्य उरलें मुळींचें ।। ४ ॥ ॥ १३२९ ॥ मूळ टाल बीज अवघे शाखा पल्लव । फळी पुष्प विस्तारा परि ॐ ची पर्व ।। १ ।।तेमा एक वीजरूप इलेवरी उभा । विश्वा- कारें प्रकटला व्दानियां नभा ॥ २ ।। सर्वहि होउनि देो देवी आपण चि सकळ ! मृत व्यक्ति नीना वर्ग म स्थळ ।। ३ ।। निळा ह्मणे एकाविण नाहीं दुसरें । एक एकपण ही नुरे सेवटिलें मरे ॥ ४ ॥ ॥ १३३० ॥ भदाचा हा धान्ला सदाचा भुकेला । सदाचा निर्जला जागा सदा ॥ १ ॥ ऐये परिचा आंबुला माजी । वरिया मवामिणी सदा चि मी ॥२॥ सदाचा चोलिका सदाचा हा मुका। सदाचा हा लटिका खरा सदा ॥ ३ ॥ सदाचा हा वेडा सदाचा हा कुडा । मदाचा हा निभा भी सदा ॥ ४ || सदाचा हादता सदाचा मागता । कदाचा हा रिता भरला सदा ॥५॥ निळा ह्मणे सदा जवळी ना हा दुरी । सदा सवीतरी नसोनि वसे ॥ ६ ॥ | ॥ १३३१. ।। ऐसियाचे घरीं ऐसी चि मी सदा । न करुनी कांही धंदा सर्व हि करी ॥ १ ॥ सदा चि निष्काम सदा मी मकाम । सदा रूप नाम नूतन माझे ।। २॥ सदा नाहिपणे सदा माझे जिणें ॥ सदा होणे निभणे माझा वांटा ॥ ३ ॥ निळा सणे ऐसे बोले मायादेवी । अबोलण्याची गांव वसोनियां ॥ ४ ॥