पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/31

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


॥ १२४९ १३६३ •••, २०६ पुंडलीक ह्मणे हरी .... । पुंडलीक पांडुरंग .... । ....१२३१ पुंडलीकें शेत केलें .... । १२४४ तुकयाबंधु कान्होबा पुंडलीकें पिकविलें .... बरवा बरवा बरवारे देवा तू .... १५ पुंडलीकें आणिला घरा । बरारे निर्गुणा नष्टनारायणा .... ६८ बरा जाणतोसी धर्मनीति पूतना ह्मणे भुकेला कान्हा .... (४ बहु बोलणें नये काम पूर्ण कृपा झाली तया........ ६९७ .... ९० पूर्ण केला पूर्ण केला ........ ९४२ | निळोवा पूर्णापासुनि झाले आख ....१ १ ४६ : बरवा ओदवला हा रंग.... ....२६ पूवर्जित होते पुण्य .... .... ४४ बरवी आज है जोडी झाली ....१ ४ १२ पूर्वल कथा अनुसंधान .... २४९ । | वरवीं हीं गुंतली आपुल्या वचने १४७९ पेहरंब्याचे सोईगे सारविसी भुई १९१७ बरा केला अंगीकार .... ....१४ ०९ पोटीचेंचि परी नेणते बाळ .... ५४३ बरे जाणवले मग | करी .... ४७० पासणानि परी आवडला .... ६ ६९ | बरे होणार ते झाली माझी .... ७०१ पंढरपुरी ज्ञानेश्वरी ........ ३५६ | अरें झालें शरण गेलों.... .... ९४३ पंढरीये अनुष्ठान केले चंद्रे .... ३६८ | बहुत अवतार घेतली सोंगें .... ९६ उरिहुनी गांव जातां .... ६ ०३ बहुतें आळिकरें । इनें.... .... ४७४ पंढरिये केला वास .... .....१२३९ बहुतां देऊनी अभयदाने .... ५०८ पंढरपुरा जाऊं चला .... ....१२५१ बहुतां दिवसां भेटी आलों .... ५१८ पंढरिये पांडुरंग .... ....१२७५ | बहुतां येणे नागविलें ........ ७१९ बहुत भाग्ये भूमंडळा.... .... ९१२ बहुत थाचक सांभाळिले ....१ १९७ बहुरूपि हा एकला ........१३३४ निळोबा ब्रह्म अणि गोवळपणे .... ९२ ब्रह्मसंपत्ति वरी तया........ ९३९ फळॐ तया जन्मांतर.... ....११ ०४ ब्रह्मानंदा भरणी आली .... १३० फिराविसी मान तरी दिग्याचे ब्रह्मा विचार करी मनीं .... २३७ महिमान ........ .... १६०१ | ब्रह्मादिकां न लभे तुमचे .... ४२९ फुटले धरण आला लोंढा .... ३८ | ब्रह्मानंद मुसावला ........१०(४ फुकिसी जमा गडिगे तरी घालीं। ब्रह्मानंदें गजें वाणी .... ....१ ४ १६ फुगडी ............ १५१ १ ब्रह्मीभूत होते काया ........ ७४१ | फ। ।