पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/305

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


॥ १२६८॥ क्रीडा करी गोपाळपुरीं । आपण श्रीहरि गोवळांसवें ॥ १ ।। वेणुवादन सप्तस्वरें । वेधी जिव्हारे सुकळांची ॥२॥ नृत्य करी नाना छंदें। नाचवी विनोदै सवंगडियां ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे दधिोदन । काला केल- चून जेवितु ॥ ४ ॥ ॥१२६०॥ मीत बुंद प्राप्त ज्यासी । निजात्मसुखासी तो पावे॥ १।। जेथे उभे मंतजन । नारायण समवेत ॥ ३ ॥ तया सुखा उणें नाहीं । लोक तिहीं पृज्य तो ।। ३ ।। निळा ह्मणे हरिचे शेप । करित नाश कल्मषा ।। ४ ।। ॥ १२५० ।। वादी कवळ श्रीहरि हाते । आइ वैष्णनातें करुनियां ।। १ ।। मणोनियां अभिमान सांडा । ध्या हो तोंडी भरुनी ॥ २ ॥ हिरोनियां त्रिविध ताप । उहाल निष्पाप मुकळाथें ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे दैवें आजी । पावले ते माजी वैष्णवांच्या ॥ ४ ॥ | ॥ १२७१ ॥ येथिले लाभ धडे ज्यामी । तो या मुखासी अधिकारी ।। १ ॥ जेथे वसती नारायण । लक्ष्मी अफ्णि वैकुंठीं ।। २ ॥ तेथे चि तो हि पावेल भय । भोगी अद्वैत निजमुखा ॥ ३ ॥ निला ह्मणे ब्रह्मादिकां । न लभे चि एका अभिमानें ॥ ४ ॥ ॥ १२७२ ॥ पुंडलिके आणिला घरा । त्रैलोक्य सोयरा कुटुंबालु ॥ १ ॥ सोळा सहस्र आतां पुरे । कन्या कुमरे दाम दामी ॥ २॥ गाई गोधनाचे वाडे । गोपाळ सवंगडे समवेत ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे वस्ती दाट । केली वैकुंठ पंढरी ।। ४ ।। ॥१२७३॥ विठ्ठल विठ्ठल ह्मणतां वाचे। स्वरूप त्याचे आठवे ।। १ ।। शाम- मुंदर करिकर । रूप मनोहर तेजस्वी ।। ३ ।। दिव्य मुमने तुळसीमाळा । मळवट पिवळा रेखियेली ॥ ३ ॥ निळा म्हणे मुगुटावरी । खोविल्या मंजुरी कोवळया ॥ ४ ॥ ॥ १२७४ ॥ राही रुक्मिणी सयभामा । पुरुषोत्तमा वामसच्य ।। १ ।। पुंडलिक दृष्टीपुढे । उभे देहुई सनकादिक ।। २ ।। जय विजय महाद्वारीं । गरुड शेजारी हनुमंत ॥ ३ ॥ निळा म्हणे भोंवते संत । कीर्तने करित चौफेरी ॥ ४ ॥ ॥ १२७५ ।। पंढरिये पांडुरंग । भोंवता संग संतांवा ॥ १ ॥ मिळचनियाँ