पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/304

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


( ३६३ ) |॥ १२६१ ।। पांडुरंगा तुमची लीळा । विचित्र कळा जाणतीया ॥ १ ॥ मणोनियां शरणागत । देव हि ओकत ऋषी तुमचे ॥ ३ ॥ हुकमलीं आराधिती । निस पूजिती दृढ निष्ठा ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे दर्शना येती । नाना स्तविती स्तुतिवादें ॥ ४॥ । ॥ १२६२ ॥ तिहीं लोकीं फुटली हक । वैकुंठलोक पर्यंत १ ॥ भेटों गेला पुंडलिकासी । हृदयनिवासी जगाचा । २ ।। दोपियां पापियाँ उद्ध- रीत । आणि हांकारित भाविक ।। ३ ।। निळा सणे ठेवुनी हात । कटा- वरी तिष्ठत इटे उभा ।। ४ ।। ||॥ १२६३ ।। भेटी गेली पुंडलिका । हें सनकादिकां जाणवलें ॥ १ ॥ मग ते धांवोनि आले । उभयता भेटले देवभक्तां ॥ २ ॥ करूनियां पूजा- विधी । लागती पदी स्वानंदै ॥ ३ ॥ निळा अणे मंत्रांजुळी । वोपिती निढळी दिव्य सुमनें ।। ४ ।। | ॥ १२६४ ॥ सनकादिक ह्मणती देवा । भुललेति भावा भक्ताच्या ।। १॥ तरि जे येथे दर्शना येती। द्यावी यां मुक्ति सायुज्यता ॥ २ ॥ देव मणती बहतु बरं । कई आदरें मान त्यांचा ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे ऐभी मात । ऐकिली साद्यंत संतमुखें ॥ ४ ॥ ॥ १२६५॥ पुरले विठ्ठलहरी । कैली नगरी वैकुंठ ॥ १ ॥ सुदर्शन ठेविलें तळीं । ह्मणे कल्पजळी बुडों नेदी ।। २ ॥ तैसे चि धरिले क्षेत्रावरी । मणती हे नगरी रक्षावी ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे या पुडालिकें । यापरी लोकें उद्धरिली ॥ ४ ॥ ॥ १२६६ ॥ एकंदर देवें अज्ञा केली । पुंडलिका दिधली निज भाक ॥ १॥ जे जे तुझिया क्षेत्रासी येती । यां यां उत्तम गति पाठवीं ॥ २ ॥ उत्तम अधम न ह्मणे कांहीं । रिगम चि नाही दोषा येथे ॥ ३ ।। निळा ह्मणे हे पंच- कोशी । जाणा वाराणसी समान ॥ ४ ॥ ॥ १२६७ ॥ नारद येवुनी पंढरियेमी । स्थळे पुंडलिकासी मागती ॥ १ ॥ भीमा पुष्पावती संगम । योजिला आश्रम तयाप्रती ॥ ३ ॥ विष्णु- पर्दे उमटली जेथें । करविला तेथे रहिवास ।। ३ ।। निळा सणे पिंडदान । करिनी भजन ने स्थळीं ॥ ४ ॥