पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/300

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


झाले भेटी दिली तुम्ही ।। ३ ।। निळा म्हणे मग पुंडलिक । करी पूर्वक विधी पृजा ॥ ४ ॥ ॥ १२३४ ॥ भक्त देखोनिय श्रीहरी । केला घरी वास पुढे ।। १ ।। म्हणे न वने येथुनियां । युगें गेलिया कल्पकोदी ॥ २॥ प्रसन्न झाले निज भक्तासी । म्ह्णती मुक्तिसी वांटीन येथे ॥ ३ ॥ निळा म्हणे कृपावंत । राहिले तिघ्त पग उभे ॥ ४ ॥ ।। १२३५ ॥ भुक्ति मुक्तीचे माहेर । बसविळे पर पंह ॥ १ ॥ सुख वश्रांतीमी आले 1 संतां पाच्यारिलें मना ।। २॥ कथा कीर्तने मोहळा । छविने मेळा पताकांचा ॥ ३ ॥ लिळा म्हणे पंचक्रोशी । नामें घोष दुम- दुमित ॥ ४ ॥ ॥ १२३६ ॥ जे जे येती वारकरी । भेटों हरि धांवे यां ।। १ ।। म्हूणे माझे अंतरंग { आले जिवलग भेटीसी ।। २ ।। करुनी भीतीचा महळा । अवलोकी डोलां क्षणक्षणा ॥ ३ ॥ निळा म्हणे अावडी ऐसा । होउनी सरिसा ठाके पुढे ॥ ४ ॥ ॥ १२३७ । एकाचिया हुंड्या भरी । एका घरीं दास्यत्व ॥ १ ॥ एकाच हा पेरी शेते । घरे हातें शाकारी । २ ।। एक केलीं फेडी रिणे । गोणिया दाणे एका घर ।। ३ ।। निला म्हणे पुरला मव। देखोनि भावा अंतरींच्या ॥ ४ ॥ | ॥ १२३८ ॥ पुंडलीक पांडुरंग ! संगमग पद्माले ॥ १ ॥ चंद्रभागा वाळ- वंद । भूवैकुंठ पंढरी ।।२।। वेणुनाद गोपाळपुर । पुष्पावती मार संगम ॥ ३॥ निला म्हणे झाला मेळा । या भूगोला उद्धार ॥ ४ ।। | ॥ १२३९ ।। पंढरिये केला बसि । निज भक्तांस तरावया ।। १ ।। +हणे यारे अवघे वर्ण । आदि ब्राम्हण करुनियां ॥ ३ ॥ जया वैकुंठासी जाणे । तया में पेणे पंढरी ॥ ३ ॥ निळा म्हणे सुकाळ केला । भक्तां ओळला कुवासा ॥ ४ ।। ।। १२४० ॥ करुनी चंद्रभागे स्नान । अभिवंदन पुंडलीका ॥ १ ॥ जाती विठोबामी । वैकुंठवामी ते होती ॥ २ ॥ कथाश्रवण प्रदक्षणा ।।