पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/295

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


नाना वण नाना याती । धरिले हाती नुपेक्षुनी ॥ २॥ केले वरिष्ठ सकळा- लागीं । भिरविले निनांग पुलिये ॥ ३ ॥ निळा म्हणे उबग नेणे । करितां देणे कृपेचें ॥ ४ ॥ ॥ ११९८ ॥ घाट गर्ने महाद्वारीं । विठ्ठलनाथे वागेश्वरी ।। १ ॥ निळा उभा रंगशिळे । प्रेमें गळती दोन्ही डोळे ।। २ ॥ इथे उभा तो देखिला । भाव भक्ति आलिगला ॥ ३ ॥ निळा म्हणे आवडी पोटीं । हृदय सांठ- चिला संपुष्टीं ॥ ४ ॥ ॥ ११९५ ॥ विजापोटी महा तरु । होता फांकला तो थोरु ॥ ६ ॥ सविलाबिंब दिसे मान । प्रकाशले त्रिभुवन् ३ ॥ वि विठ्ठल विटेवरी । भाले परि तो चराचरी ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे जीवन जीवा । प्राण प्राणाचा भाधवा ।। ४ ।। ॥ १२०० ।। नाम रूप नातळे ज्यासी । परात्पर इस वदनी ॥ १ ॥ तो हा आला पंढरपुरा । मच भक्तांच्या ।। २ ।। ओळखा पुडाकें । केले निकें पूजन ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे इंटेवरी ।स्थापिला तीरी चंद्रभागे ॥ ४॥ | ॥ १२०१ ॥ भक्त उत्तीर्णत्वालागीं । राहिल युग युगे जातां ॥ १ ॥ न किटे चि तरी त्याचे ऋण । भक्त संपन्न वैभवें ॥ २॥ देतीं अन्न अच्छा- दन । ह्मणती येथून नवजावें ।। ३ ।। निळा ह्मणे केला उभा । जो या नभा व्यापक ।। ४ ।। ॥ १२०२॥ म्हणती ज्या परात्पर । तो हा उभा कटाकर ।। १ ।। रूपें गजरा मागुण । अवलोकिनां निचे मन ।। २॥ मुरार कुँइले भैरवळा । कांसे मिरचे सोनसळा ।। ३ । निळा ह्मणे मुतभेटी । उत्तवेळ सदा पोटीं ॥ ४ ॥ ॥ १२०३ ॥ संतभेचे अरते । उभा चि राहिला निष्ठत ॥ १ ॥ वाप कृपाळु श्रीहरि । वाट पाहे निरंतरीं ॥ २ ।। धांव घानियां पुढे । अलिंगी या वाकोडें ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे नवा चि नित्य । सोहळा भक्तांचा करिन ॥ ४ ॥ |॥ १२०४ ।। भक्तकृपाळू माउली । कटीं कर उभी ठेली ॥ १ ॥ मोई पाहे मुखाकडे । भटाचया वा कोई ।। २ ॥ परम प्रीतिचा चोरस | सदा- सर्वदा उल्हाभ ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे सुप्रमन्न । भक्तांलागी हास्यवदन ॥ ५ ॥