पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/29

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


नित्यानंदाचिया घरी ........ ९.१० । नेणोनि अपि पर ........१ १ १६ नित्यानंदापुढे आनंद तो कोण १४८९ नेणोनियां आत्महित .... ....११ ४ १ निपुण ह्मणती हा आमुची गुरु ३२१ । नेणोनि पारिखे.... .... .....१ ३४४ निरोप मागावया संत .... .... ६ ० १ | नेत्र झांकविले ते हर .... .... २८३ निरंतर नाम वदनीं ........ ४५२ नेदी त्या दूसरे लोगो .... .... ७२३ निरंतर तुमच्या नामाचे स्मरण ४७८ | नेदी करू कान काम.... .... ७३७ निर्गुण निरामये संचलें.... ....१३०१ नमुनियां ठेविलें जेथे .... ....११७५ निर्भय असा माझ्या बळे .... ५४९ १ । निर्भीड बोलणे ज्याचें आपस्वार्थी १ १ ३१ निर्माणचि नाही त्याचे कार्य वर्णावे १३२९ तुकयाबंधु. निर्विकार असोनि आत्मा ....१३ १० पत्र उचटिले प्रयत्ने ........ ९५ निर्वैरता सवभूती.... .... .....१ १०१ परमानंदा परम पुरुषोत्तम रामा ५९ निवृत्तिनाथासी ठेविलें उन्मनी ६०९ पवित्र सुदिन उत्तम दिवस दसरा ४१ निवेदिले पायांपासीं .... .... ५६ १ पूर्वी पूर्वजांची गती .... .... ८२ पहापहा सांवळा कैसा धीटगे ४२ निंदील कोणी मज तो निदू .... ३९२ निःसीम भाव देखोनि हरी .... ३९१ पहा हो कलीचे महिमान .... ११ निराश्रित वाटे मनी .... .... १९६९ निळोबा. 'नीच काम न धरी लाज .... ६ ५९ पड़तांची ते वचन कानी नीचे यातीसी संगती .... ....१ १२० पतना न्यावे जिहीं थी .... ७९१ नति नवा प्रेमा कृपेचिया बळे ....१ ३९२ पदार्थ मात्र पाहों जातां .... १७१ नुचि मन वरुनियां .... .... १६ ०। पदार्थ मात्र आठवें जरी ....१३ १८ नुरवुनि आतां ठेलों चरणीं .... १३७८ | परम सुखाचा सुकाळ.... .... ६७ नेउनियाँ बळीनेणे घातलापाताळी १२८९ परम कृपेचा सागर ........ ५९६ नेघों अह्मी कदाभुक्ति आणि मुक्ति ७६ १ | परमविश्रांती पावली .... .... ६ १४ नेटकेंचि दैव उघडले आजी ....१३९६ परम कृपावंत हरी .... .... ७३० नेणसी अव्हेरू तरि ........ ४६२ परस्त्रीसंगें घडत दोष .... नेणती ते आप पर........ ..., (३४ परात्परा सच्चिदानंद.... .... नेणा कांहीं तुह्मी आपुलिया .... ४२० परि ते कर्मबळाक्षरें .... .... नेणे अपुल्या हितावरी.... ....११ १९ पार हा लावी वाटे श्रुतिचिये.... नेणें भी पारिहार.... .... .... १४ ०४ पशुमुखें वेदाच्या श्रुती.... .... नेणे कार्य पूवर्जित ........ १६ । पशुपक्षी श्वापद याती ........ ९३०