पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/274

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


मानुनी ॥ १४ ॥ तयामी एक चि विचार । इणमात्रे चि होईल उतार ॥ ध्या माझे वचन हे साचार । दून कल्पना संचार न करावा ।। १५ । एक चमत्कारिक औषध देईन । वैराग्यबल्लीचे रमायण । वरी गाझिये अभे- मात्रेसी सेवन । चिक्यभावें करावें १६ ॥ मांडुनी रमने रसाची गोडी । नित्यानिय विवेक आवडी । प्रसंगावृत्ति धारणा फुट्ठी । निरमेल गादी भ्रमभावना ॥ १७ ।। पथ्येमी अमावें निरंनर । हो नैदावा विपरीत ज्ञानाचा संचार । माझिये वचन विधाम् धग । धरितां साचार हरेल व्यथा ॥ १८ ॥ मागे म्यां थोरथाकारणें । दिधली होती हे रमायणें ॥ नांवें मांगों तरी शास्त्रे पुराणें । उदंड व्याख्यानें गर्जनानी ।। १० । अर्जुन यांचविला नाना किडीं । उद्धव उपचारिला कोदाकाठी ।। शुक वामदे- बादिक परवडी । गीची भवभयमांकहीं निवारि ॥ २० ॥ ऐसे उप- चारिले वहुन जन । मंग्यारहिन विचक्षण ।। न ही हैं रमायण । मेविती ते होऊन आरोग्य छाती ॥ २५ ॥ निळा ह्मणे बम्ताद माझा । शिरी अमतां सद्भुराजा ॥ निवारीन रोग घेउनी पना : धरितां वना विश्वास मन ॥ २२ ॥ यापरि पादानियां मर्कळां । जाती पुलिया निनात्मस्थळा ॥ रामराम करुनियां ह्मणे निळा । कृपा अखंडिन असई द्यावी ॥ २३ ॥ ॥ १०६५ ।। चहाटिया दंतकथा । मानीं अनर्था कारण ते ।। १ ।। शुद्धभावें हरिकीर्तन । करितां जनार्दन संनोपे ॥ २ ॥ चातुर्यवाणी रंभ वण । थिया खंडण प्रेमाचें ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे घडती दोष । निदा उप- हाम इतरांचे ॥ ४ ॥ ॥ १०६२।। एक चि नाम विठोबाचें । उच्चारितां वाचे उणे काय ॥ १ ॥ रिद्धी मिद्धी गोदांगणीं । येतीं धांवोनि चोजवीत ।। २ ।। भुक्ति मुक्ति जवनियां । नवजाती टाया न कोयें ॥ ३॥ निळा ह्मणे सर्व ही मुखें । चमती इरिग्वे जवळी या ।। ४ ।। ॥ १०६३ ॥ उपदेशिला एक चि सार । मज ही उच्चार नामाचा ॥ १॥ ह्मणती न पडे साधनकंदीं। होशिय दोंदी कालाचा ॥२॥ करीं मंतस- मागम । गाई हरिनाम कीर्तनीं ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे ऐसा संतीं । केला निज- प्रीति उपदेश ॥ ४ ॥ ॥ १०६४ ॥ नलगे जाणे वनापती । अथवा एकांतों वैसणें ॥ १ ॥