पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/266

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


( २२५ ) देईल भिकारी । कोण सेवा याची करी ॥ २ ॥ जाती तया घरा । जेथे लक्ष्मीचा वारा ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे हीना । आड टाकिली कल्पना ॥ ४ ॥ | ॥ १.०१२ ।। भाग्यहीन द्वाड । तया वृद्धि करी नाङ ॥ १ ॥ सुख तें सन्मुख । तया ते चि भासे दुःख ॥ २॥ हित अनहिता वारी । देखोनियां पळे दुरी ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे उफराटें । प्राक्तन होऊनियां भेटे ॥ ४ ॥ ॥ १०१३ ॥ नट्टा सज्जना एक चि वाट । परि अनिष्ट इष्ट फॐ ॥ १ ॥ एका उत्तम वैकुंठ बाम । जाणे निरयास हैं एका ।। ३ ।। जाता येत सारिखे चि दिसती । परि ते पावती पद भिन्न ॥ ३॥ निळा म्हणे अचित फळ । भोगवी कपाळ ज्याचे त्या ॥ ४ ॥ ॥१०१४ आपणा समान केले त्यामी । धरिलें ज्यासी निज हातीं ॥१॥ ऐसा देवो कृपासिंधु । ह्मणोनि बंधु दीनांचा ॥ २ ॥ हीनत्व देखोनि भक्तां अंगीं । लाजे जगीं याचेनि ॥ ३ ॥ निळा म्हणे करुनी थोर । चालवी बहिवार निजांगें ॥ ४ ।।। | ॥ १०१५ ॥ आंवरुनियां ज्यांनी चित्त । ठेविलें सतत हरिचरणीं ॥ १ ॥ झाली याची कार्यसिद्धी । तुटल्या व्याधि जन्म जरा || २ ॥ एकविध भजले देवा । उतरले भव समुद्रातें ॥ ३ ॥ निळा म्हणे निश्चळ पदा। पावले गोविंदा आठवितां ॥ ४ ॥ | ॥ १०१६ ।। हा चि उपाव सुगम सार । तरणें संसार जया नरा ॥ १ ॥ नाम गाता गोविंदाचें । फिटे जिवाचे जिवपण ।। २ ॥ भुक्ति मुक्ति वोलंगे थेती । अंगीं चि ठाकती दया क्षमा ॥ ३ ॥ निळा म्हणे अवघीं च सुखें । येती हरिखें चोजवित ।। ४ ।। | ॥१०१७ ॥ गुंतली ते आशा । पहिली मोहजाळ फांसा ।। १. ॥ नदेखो- नियां श्रीहरी । कर्ता भोक्ता या संसारीं ॥ २ ।। अवघी चि याची सत्ता । करवी करितो तलता ॥३॥ निळा म्हणे ऐसी । नेणोनि होती कासाविसी।।४।। ॥'१०.१८ ॥ अभिमानाच्या भुली । ज्या त्या कर्मी लिप्त झाली ।। १ ।। नेणोनियां ज्ञान भूलें । भोगासक्त पुढे पुढे ॥ २ ॥ संगती अं] आम्ही केलें । सहजें जें जें धडोन लें ॥ ३ ॥ निळा म्हणे मत्तें ऐसीं । गुंतली ते काळपाशीं ॥ ४ ॥ 29