पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/25

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


तैसे तुमच्या योगे धौर .... ५३ | दीन मी अनथि तुमचे रंक .... ५४ । तोचि जाणे अंतरिचे ........ १९४ | दुर्ने नेणोनियां कांहीं.... .... ३४: तोचि वाणिती आनंद.... .... (७६ | दुभिन्नले जया पाय ........ १०३ तंव त्या करिती शंखस्फुरण .... २०७ दुर्जन तोचि पुढिलांचे सुख .... १०२६ तंव त्या रिठीयासी निघाली .... २१७ | दुरी ठेली कर्माकमै .... .... १३ । तंव पातला माध्यान्हकाळ .... २३४ । दुरी फांकला हा श्रीहरी .... २३६ तंव कृष्णाभोंवते गोवळ .... २४ १ | दृढ विश्वासे हरिसी भजतां .... ९२: तंव ते आणिले मागिले गोपाळ २४३ ।। दृश्य नेणती आभास .... .... ८३६ तंव त्या ह्मणेरे गडिहो ऐका .... २२७ । दृष्टि देखावासाचि वाटे .... ४९१ तंव अली वार्षिकयात्रा .... २९२ । दृष्टिविण देखणे रसनेविण चाखणे १३६७ तंव कृष्ण ह्मणे बळिराम देवा ३२३ । देउनी भानुकें पुढे ........ ४७५ देउनियां आपुलें प्रेम.... .... १२०८ देखतीं लोचनीं । निजात्मया .... १ ४३ तुकयाबंधु देखतांचि विठ्ठलमूर्ति .... .. १६ १ दुःखें दुभागले हृदय संपुष्ट .... ६२ | देखतांचि याते दिठी ........ १६१ देखिला माय भीमातीरीं .... २६ देखतांचि ठसावलें .... .... १९१ देवा तुज मैं माझ्या पूर्वजांचें ऋण ८६ । देखतोचि ईटेवरी .........१३०७ दवा मी चांडाळ चांडाळ .... ३८ देखती ते विठ्ठलरूप .... .... १९९७ देखिठी ते विटेवरी ........ १५७ निळोबा देखानि ते यशोदा ऐकोनि गोष्टी २७४ दर्शन याचे आदरें घेतां .... ११९६ ! देखोनियां संतमेळा ........ ११९ दर्शना धांवेनियां जे येती .....१२२१ । देखोनियां त्याचा अंतर्भाव ....१ ४ ३० दहीं दूध तूप लोणी ........१ ४२० | देता घेतां येतां जातां.... .... ३४ ४ दळणी कांडणी गाईन मंगळी.... १३ | देतां कांहींचि न घेती .... ६ ० ० दळणी दळितो आठवे मानसी.... १४ | देतां कांहींच न घेती संत .... (५५ दाटलिया थुई आच्छादी .... ४ १६ | देतां आलिंगन नंदाच्या कुभरा १९२९ दिवसरात्री हाचि धंदा .... १४९ | देतां शिव्या हांसो लागे ....१ ४.४६ दिव्य तेज मुसावले ........ १६६ | देवपण तुह्मी गमाविलें देवा .... ४ १९ दिसे तोचि जनीं वनीं.... .... (५१ देव चालिला सांगाते ........ ६ ०४ दिसे सगुण हा सुरूप सुंदर ....१४८० देव घरा आला .... .... ६ ०७ दीनबंधु आत्मयारामा .... ३४० । देव आदरें ह्मणे भक्तां.... .... ६ ०८