पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/227

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


( १८६ ) ।। ७८६ ।। भ्याला देव देखोनि भक्तां । ह्मणे मी आता केउता पळ । १ ॥ जीवेंसी चि इहीं केली सांटी । सोडवितां मिठीं न सोडिती ॥ २ ॥ [क्तिमुक्ति देत यासी । परि हे उदासी न घेता त्यां ।। ३ ।। निळा म्हणे रक्ति मोकलीतां आशा । देव चि फांसां पडिलों म्हणे ॥ ४ ॥ | ॥ ७५७ ॥ देव म्हणे भक्त हो कांहीं तरी ध्यारे । ते म्हणती उरे सीप चि तां ।। १ ।। याल तरि नेईन वैकुंठलोका । ते म्हणती नका बंदीखान तें २ ॥ रिद्धि सिद्धि देईन तुम्हां । ते म्हणत आम्हां विटाळ तो ॥ ३ ॥ वैचारी देव करानें कैसें । कैवल्याही ऐसे नेघों म्हणती ॥ ४ ॥ अति मावडेल तरी ते मागा । देईन सांगा जीवींचे ते ॥ ५॥ निळा म्हणे हृदय यान । द्या हो जीवन नाम तुमचें ।। ३ ।। ७५८ ॥ भक्ति भाव चि वांधिला गांठीं । आला उठाउठी देव तेथे || १ ॥ म्हणे मज घ्या सोडायासी । ते म्हणती किसी नेधों तुज ॥ २ ॥ उटिकी चे माया धरिसील रूपें । लपसील खोपे रिधोनियां ।। ३ ।। न सोडू व जाई तू आतां । विनवी देव भक्तां काकुळती ॥ ४ ॥ भावही ध्यारे रक्तिही घ्यारे । मजही घ्यारे तुमचा चि मी ॥ ५॥ निळा म्हणे साधिलें काज । भक्ति आपुली पैज जिकीयेली ॥ ६ ॥ | ॥ ७५९ ॥ देवाचें वर्म सांपडला भाव । नव जाये जवलुनी अडकला देव ॥ १ ॥ देव म्हणे माझी नव्हे चि मुटका । भावेंविण म्हणती देवो चि अटिका ॥ २ ॥ वर्म हे यासी दाविले कोणे । संतासी ठाउके येर कोणीही वेणे ॥ ३ ॥ निळा म्हणे भक्तासी तिहीं चि दाविलें। ने सोडिती आतां जवेंसी बांधलें ॥ ४ ॥ नामाचा महिमा. ॥ ५६० ॥ काय कराव तपसाधनें । हरिनाम चिंतने सर्व सिद्ध ।। १ ।। हागे चाल्मीक राम चि झाला । प्रल्हादें जिकिला द्वंद्व समूह ॥ २॥ गजेंद्र पशु नाम चि जपतां । मुक्ति सायोज्यता भोग भोगी ॥ ३ ॥ निळा म्हणे हरिनाम वाई । मुक्तिचें सांकड़ नाहीं अम्हां ॥ ४ ॥