पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/223

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


( १८२ } ॥ ७२९ ॥ जाणे सकळां अंतरीचा । भाच साचा मिथ्या तो ॥ १॥ तर करी तैसी चि मान । जैसे भजन ज्यापासीं ।। २ ।। जवि एक चि स्वातीजळ सप गरळ हिरा भूमीं ॥ ३ ॥ निळा म्हणे एक चि हरी । जैशापर तैसा चि ॥ ४ ॥ ॥ ७३० ॥ परम कृपावंत हरी । दीनोद्धारी तिष्ठतु ।। १ ॥ भुक्ति मुनि घेउनी हार्ती । द्यावया प्रति निजदामा ॥ २ ॥ चारी मार्ग अवलोकिते येती वागवित आर्त त्यांचें ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे सगुण वेपें । उभा चि अ ईटेवरी ॥ ४ ॥ | ॥ ३१ ॥ ज्याची आस करिती लोक । दैव सकळिक आणि ऋच ॥ १।। तो हा येउनी इदे उभा । राहिला लोभा भक्तीचिया ॥ २ ॥ निर काळ सिद्ध मुनी । ज्याने चिंतन चिंतिती ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे वैष्ण गाती । ज्यानें वणिती वेदशाखें ॥ ४ ॥ ।। ७३२ ॥ याच अनुष्टानें ध्रुव आणि प्रल्हाद । भोगिताती पद वरि ॐ ॥ १ ॥ जेथें नाहीं होणे निमणे मंसारा । कालाचा आडदरा अनोळ ॥ २ ॥ शुका नारदाप्ती हा चि नित्य जप । जिव्हेसी आलाप हरिनामा ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे ते हि झाले हरि चि ऐसे । नाम निज ध्यासें महिम् ऐसा ॥ ४ ॥ ॥ ७३३ ॥ भावें पाचारिता । विठ्ठल नामें आळवितां ॥ १ ॥ येस् धांवत । माउली हूँ कृपावंत ॥ १॥ देसी प्रेम पान्हा । मुख धालुनिर स्तना १॥ ३ ॥ निळा मागे घेसी । तयो अंक स्खेळविसी ॥ ४ ॥ ॥ ७३४ ॥ भक्तांचिये भुके । प्रेम घागबिसी भातुकें ॥ १ ॥ घालुनिर निज मुख । एकाएकी करिसी सुखी ॥ २ ॥ पुरउनी आळी । घेर काडिये ते चि काळीं ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे बापमाय । एका अं दोन्ही होय ॥ ४॥ । ॥ ७३५॥ आम्ही स्वामीचिया बळे । येथे असों खेळे मेॐ ॥ १ ॥ ना गाउन आवडी । करू पदाच्या घडमोडी ॥ २ ॥ करून कीर्त सोहळा । रंजनूं नारीनराबाळां ॥ ३ ॥ निळा म्हणे दिवसरातीं । के नेण येती जाती ॥ ४ ॥