पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/221

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


( १८० ) ॥ ७१५ । एकपणाचा घेउनी त्रास । नैदी च दुस-या आड येऊ ।। १ ।। ऐसा मुळींचा चि चोरटा हरि । चोरीचिवरि मन याचें ॥ २ ॥ पंचामृते पांच हि विषयें । चादुनियां जाय वरावरी ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे याचे शोधि- तांहि मार्ग । न लगे चि अनंग हार्ती चि हा ॥ ४ ॥ ॥ ७१६ ।। येतो जातो न दिसे परी । निय व्यभिचारी चित्ताचा ।। १ ।। ऐसा चि याचा चोरटा खेळ । आहे चक्रचाळ मुळीचा चि ॥ २ ॥ नेदि कळों न दावी च अंग । उमटों चि माग कैसा तो ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे सायास करितां । होतात वृथा आमुचे ते ॥ ४ ॥ | ॥ ७१७ ॥ हरुनियां घ्यावें चित्त । वर्षे चि वित्त धन माझे ॥ १ ॥ हे तो नव्हे उचित तुह्मां । पुरुषोत्तमा विचारा ॥२॥ दर्शनाचे हें चि फळ । सोडावे निढळ करुनियां ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे होईल टीका । माजि या लोकां तुमची च ॥ ४ ॥ } ७१८ ॥ गोविलें इंद्रियां । पाय दिठी दावूनियां ॥ १ ॥ ऐसा लघवी नाटकी । चोर चैतन्य चेटकी ॥ २॥ गुण गुणा बोतला । रूपाकृती उभा ठेला ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे पुंडलीकें । आणिला भुलवावया लोकें ।।४।। | ॥ ७१९. ॥ बहुतां येणें नागविलें । इरुनी सर्वस्वहि नेलें ॥ १ ॥ करू जातां याची गोडी । जिव जिवा घाली मिठी ॥ २॥ पाहिला चि पुरे । उरों नेदीं त्या दुसरे ॥ ३ ॥ निळा ह्मणे चेटकी ऐसा ॥ स्वभाव याचा सांडिल कैसा ।। ४ ।। भक्ति व भाव यांचे सामर्थ्य, | - in- | ॥ ७२० ॥ आवडोनि रूप मनीं । धरिलें वदनीं हरिनाम ।। १ । साचें सांग झालें सकळ । आलियाचे फळ नरदेहा ।। २ ।। रुचला संतसमागम । आपुलिया धर्म कुळाचा ॥ १॥ निळा ह्मणे भगवकथा । गातां ऐकतां निज मोक्ष ।। ४ ।। |॥ २१ ॥ याचि लोग हरी । उभा चंद्रभागे तीरीं ॥ १ ॥ भक्तां- चिये हांके सर्वे । उडी घालोनियां पावे ॥२॥ नेदी पैड दिठी । काळाची