पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/22

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


चंद्रभागे करितां स्नान .... ....१२२४ । ज्याचे करुनियां चिंतन ....१२१७ ज्याचे जैसे भाव तैशा त्या । दाविती ........ ....१४६९ | निळोबा. ज्या ज्या भक्ती जेथे जेथे ....१३८१ छाया मंडपींची चित्रे दीसती ....१३०९ जाईन ह्मणतांची पंढरपुरा ....१ १५८ जाईल तेथे तेची फळ.... ....१०४८ जाईजण्याबळे पाराघालिसी हुंबरी १९०६ निळोवा. जाउनियां भीमातटीं .... ....१ ११७ जडला जीवीं तो नव्हेचि परता १ ४ ० ० जागे आपुल्या उचितावरी .... २ जडित मुद्रिका बाहुभूषणे .... १२५६ जाणतसां जरि अंतरीचे .... ९७६ जडोनियां ठेली ........ (४८ जाणिवेचा झाला हुंद ....१ १३३ जन्म मरणा निवारित .... २२ जाणिवेचे ज्ञान तर्क वादाचें ....११३८ जन्म जरा तुटती रोग .... (१७ | जाणीवची माझी गिळूनि ठेला....१३९६ जन्मोजन्मी तुमचे दास ....१ ४२२ जाणे पाळू लळा ........ ४७१ जयाचेनी कृपामृते ........ २४ जाणे पाळू लळा माता स्नेहातुर जया जो वांटा भागा आला.... ४११ बाळा .... .... .... ६३२ जयाची तुह्मासी करणे चिंता.... ६ ६ २ जाणे सकळां अंतरिचा .... ७१९ जया नाहीं आपपर ........ (७१ । जाणों जातां तुह्मां जाणीव चि विरे ९७ जया नावडे पंढरी । निरय .... १ १ ५३ जाणोनियां मनोभाव ........ १ १४ जरी तो येईल येथे हरी .... ३ ०३ जाणोनियां मनिचा हेत .... ११६ जरी अवगुणी अन्यायी .... ४६ जाणेनियां मनोगत ........ ९७४ जरी झाला तपस्वी थोर ..., ९९० जातांचि गोकुळा बाहेरी .... ३०९ ज्याचा केला अंगीकार । चालवी २६ । जारण मारण स्तंभन माझे ....१ ० २७ ज्याचा केला अंगीकार .... ६ ३० जिकडे तिकडे चाले रवी.... १३५५ ज्याचा आहे त्या अभिमान ....१०९२ जिवाचाही जीव माझ्या शिवा- ज्याचा विश्वास जडला पायीं....१४५६ | चाही शिव .... ....१०३१ याची आस करिती लोक .... ७३ १ जिवलग माझे मडी ........१४३८ ज्याची वचने ऐके देव .... ९२१ जिहीं गाइलें हरिचें नाम .... ३२ ज्याचे अंतर तथा ठावें ....१०९१ निहीं अवलोकिला डोळा .... १९१ ज्याचे देणे त्याचे नाम ....१ १ ० ० | जिहाँ जोडिला विश्वास जिहाँ जोडिला विश्वासे .... ५८६ ज्याचे मोक्षा मोक्षत्व देणे ....११७८ ' जिहीं भाव धरिला ठाई .... ६ ७१