पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/202

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


( १६१ ) एकी चि परी देवा भक्तां । बाधी वियोगाची व्यथा ॥ २ ॥ देव स्फुदे भक्त रडे । एक पहाती एकाकडे ॥ ३ ॥ निळा म्हणे न सुटे मिठी । येरये पडली गांठीं ॥ ४ ॥ | ॥ ६०३ ॥ पंढरिहुनी गांवा जातां । वाटे खंती पंढरिनाथा ।। १ ॥ आतां बोळवीत यावें । आमुच्या गांवा अम्हांसवें ॥ २ ॥ तुम्हांलागीं प्राण फुटे । वियोगदुःखें पूर लोटे ॥ ३ ॥ निळा म्हणे पंढरिनाथा । चला गांवा अमुच्या आतां ॥ ४ ।। ॥ ६०४ ॥ देव चालिला सांगातें । भक्त जाती ज्या ज्या पंथें ॥ १ ॥ परम आनंद उभयतांसी । देवभक्तां सुखाच्या रासी ॥२॥ चालतां मारगीं । कथा कीर्तन प्रसंगीं ॥ ३ ॥ निळा म्हणे देवभक्त । परम विश्रांती चालतां ॥४॥ | ॥ ६०६ भक्तांचिया गांवा आला । देव परमानंदें धाला ॥ १ म्हणे नवजाये येथुनी । आतां भक्तांमी टाकुनी ॥ २॥ सिण माझा हरला भाग । गोड वादे याचा संग ।। ३ ।। निळा म्हणे विजयी झाले । देवा भक्त घेउन आले ॥४॥ |॥ ६०६ ।। यात्रेहुनि आले गांवा । घेउनियां विठ्ठल देवा ॥ १. ।। भक्त पूजिती आदरें । दाळ विणे मृदंगस्वरें ॥ २ ॥ दिड्या पताका छविने । नृत्य हरिकथा गायनें ॥ ३ ॥ निळा म्हणे निज भुवनीं । पूजिती स्तचिती अनुदिनीं ॥ ४ ॥ | ॥६०७ ॥ देव घरा आला । भक्ति सन्मानें पूजिला ॥ १ ॥ पाहुणोर पंगती । संत द्विजवंदं शोभती ॥ २ ॥ पुढे आरंभुनी कथा । बुके माळा गंधाक्षता ॥ ३ ॥ निळा म्हणे ब्रम्हानंदें । नाचती उभयतां आनंदें ॥ ४ ॥ | ६०८॥ देव आदरें म्हणे भक्तां । घ्या हो भुक्ति मुक्ति आतां ॥१॥ भक्त म्हणती नेघो देवा । पुरे आम्हां तुझी चि सेवा ॥ २ ॥ रिद्धी सिद्धी तरी घ्यारे । भक्त सागिती धिःकारें ।। ३ ।। निळा म्हणे करुनी साटी । वैसले चरण घालुनी मिठी ॥ ४॥ ॥ ६०९ ।। भक्त पहावया तांतडी । नाम.चि ऐकोनि घाली उडी ॥ 21 .