पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/20

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


( 3 ) खांमसूत्र खेळवी दोरी .... २३ | गर्जविती भगवण .... .... ११२ खेळवी चाळवी हातीं .... ४७३ | गर्जत जाती ब्रह्मानंदें .... ९०० खेळावले अंगावरी ........ ६६८ गर्जतां विठोबाच्या नामें ....११०६ खेळ मांडी गाडियांसवें .... १४१७ गवळी होते राखणाईत .... २४२ खेळी खेळतांवो विकळ सुंदरा....१९२८ गाइलेचि गातां गीत .... ५११ खेळेइटिमेटिनाचे एकाचिपायावरी १ ४९८ गाईन कीर्तनीं गुणनाम पवाडे.... ४८९ खेळे खेळे झेपागे आठवी ....१५१६ गाउनियां आल्हर मुखें .... ४७६ गाय वत्सा देखतां दृष्टी .... १३९ खेळो कोलकाटि पुढे धांवसील....१९०० गुण लावण्य संपत्ती ........ १३४ खेळ पंडखडे गे बैसोनि निवाडे १५२० गुण लावण्याची खाणी .... ६ ६ १ गुण वर्णितां भागला शेष ....११९६ गुंतली ते आशा .... ....१०१७ गेला फिरोनियां दिवस ....१ ० ३९ तुकयाबंधु कान्होबा गैलेति आपुल्या ब्रिदातें विसरोनि ४ १४ गाउं वाहूं टाळी रंगी नाचों उदास ५२ | मेले वेचोनिया वय याचिपरी.... ३९० गातों वासुदेव मी ऐका .... ४ ४ | गोड माझी वाणी तुझी करुनि... ३३५ गेले टळले प्रहर तीन.... .... ४६ गोड नाम तुमचे देवा.... .... १०३ गोड तुमची बिदावळी.... .... ६०९ निळोबा । गोड लागे जे आपणा.... ....१४४२ गोड गोड तुमचे नाम .... ३०४ गगनीं वसोनियां रवी.... .... ७६ | गोधने घेउनी गोपाळ आले .... १ ४ ३ १ गजेंद्राच्या संगें नाडिया उद्धार.... ६६ गोपाळपुर निवासिया.... .... ५३८ गडियां ह्मणे पाळतां घारें ....१ ४१८ | गोपाळ ह्मणती कान्ह्या आमुची गणगोत अवघे धन ........ ६ ३१ । उमाणी ........ .... १४३२ गरुड हनुमंा पुढे सेवेसी .... १२०६ | गोणळ विनोदं बोलती.... ....१४३६ मर्जत नामाच्या कक्षेळीं .... ३० 'गोपीवल्लभा कमलाकांता .... ३२१