पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/19

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


३७१ s कीर्ति ऐकोनि आलों द्वारा .... ५४६ | कैसी सांपडली वेळ .... .... ६९१ क्रीडा करी गोपाळपुरी ....१२६८ | कैसी यानं त्याची थोरी .... ११७३ कुळवई मदुनियां उन्मत्त ... ३२७ । कैसेनि आकळते मन .... ६८६ कृपावंता सद्गुरुराया ........ .... ३५ कैंची अतां जिवा उरी .... ९२६ कृपाघनें वृष्टि केली .... । | कैंची याला बाईल आई ....१३६३ कृपा दीप प्रकाशिला | कोटि दिवाळ्या दसरे सण ... ४२ कृपा तुमची फळा आली कोटी मदनाची ही वाप .... १९९ कृपावंता दया मोठी ....। | कोटी जन्म घेईन देवा .... ६७० कृपा करुनी माझी मती कोठे विगुंतली नेणों .... .... ४६ ४ कृपावंत माये तान्हयाचे । कोठे फावों येतां मग.... .... (९२ कृपाळू भक्तांचा कैवारी .... १६९ कोठे वसे झाडाचि वरी .... १३२३ कृपा केली संतजन .... .... ९४२ कोठे ग्राम कोठे पुरीं .... १ ३ २४ कृष्ण रूपा वेधल्या नारी ....१९५६ काळेचि हा नसे कोठेही नदिसे....१३ ३२ कृ"" बळिराम उढले .... २३ १ कोण भाग्याचे ते लोक .... ४०२ कृष्ण चकियांमाजी बलिष्ठ .... ३०६ कोण करिते समाधान .... ६८७ कृष्ण परमात्मा श्रीहरी .... ३२० कृष्ण बळिरामाते ह्मणती .... ३२८ कोण तया लेखी । नाहीं विठ्ठली....११ ३० कोणाचीही न धरुनि आशा .... १०१ केला प्रतिपक्ष आपुल्या अभिमानें ६ ४३ केला माझा अंगीकार .... ७८१ कौलें पिकली परलोक पेठ ....१२४२ केला जिहीं नामपाठ .... .... ७८९ | कंसें बैसोनियां सभेसी .... २०३ केली पायवाट .... .... (१७ | कंसामनी भयसंचारू.... .... २२४ केली कीर्ति अलोलिक ....१२१३ कंसराया पूजिते नित्य .... ३२२ केले सुखी फार .... .... ७८४ केले तैसे वदलों देवें ... ... १४०३ ख केव्हा भेटी देसी जीवाच्या जीवना ३९२ निळोबा कैवल्याचा गाभा .... .....१२९६ कैसा याचा वेध जाणती .... १८१ खग मृग राक्षस वान्नर .... ६७३ कैसा होतो ब्रह्मानंद .... ... , ४४९ खाती आपण में जेविती .... ९६१