पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/18

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


( ६ ) कल्पोकल्प युगायुग.... .... ७१ | काय द्याल तुह्मी देवा.... .... ४४८ कळासलेती युगायुग.... .... ७२ | काय करूं वो भुलविला भुली....१५४० करितांची सीमा उल्लंघन .... ३११ | काय करू तेसे ज्ञान ....... ९३६ कळासलें मनीं तेंची .... .... | काय कान कोणा सर्वे .... ५० कळसूत्री तुह्मी नाटका नटक.... ३८६ काय करावीं तप साधनें .... ७६ ० कराल सांभाळ तरी ते तुमची.... ४२७ | काय सांगों सुखानंद झाला .... ७४४ करीन कैवाड हाची अनुदिन ४७९ ! काय त्यांचा महिमा वानू .... (३२ कराल तरी कृपा देवा.... .... ६०२ काला करिती संतजन ....१२६३ करा माझा अंगीकार.... .... ५३९ कालि माजुम घेतला होता .... २७२ करू येईल अंगीकार.... । कावडी भरुन आणिली क्षीरें .....१ ४२९ कवळुनियां कृपा मोहे.... .... कासियाची बीजे घडिली .... ६० कळिच्या काळा नागवती .... (३३ काळया सर्प गजेंद्रनाग .... ५५० कल्पनातीत झालें मन.... .... ९१६ कां जी कृपावंता झालेति निष्ठुर १२७ कथा श्रवणे विरक्ती जोडे ....१०९९ कांहींच जाणीव न करावी .... ७ कथा श्रवणे उपजे विरक्ति ....१०५७ कांहीं करीना हा करवी .... १२ • कथा श्रवणें स्वरूपसिद्धि ....१०५६ । कांहीं मानदंभासाठी........ १२४ करुनी चंद्रभागे स्नान .....१२४० कांहींचि सदैव दुबळे.... .... ६ १ ३ कमें वांटिली चहूं वण ....१ ०६७ | कांहीं कार्य मांडेल जेव्हां .... ६३२ कणाच आले हे घनदाट ....१२४६ । कांहीं चमत्कार देखती .... ७०९ करितां तयां कामधाम ....१ ४६ ४ | कांहींचि नहोनि विस्तारला ....१३ ४९ करितां हुसी आतां नये चेंडू १५०२ | कांहींच नहोनियां कांहीं एक होता १४८४ कपाळ झटी मिसे बेट लावि किती तरी चिंता करू .... ३९७ | तोसी लल्लाटी .... ....१५१३ किंचित् सुख आगळे दुःख .... ९८४ कान्होबाचे चाटुनियां आंग ....१४२१ कीर्तनाची आवडी मोठी .... ७४ काम क्रोध पळती दुरी.... .... (३९ कीर्तन केलें ब्रह्मानंदें.... .... काय वर्णे याचे गुण .... .... ४६ | कीर्तनाचा घोष गजर.... .... ७९७ काय विधरुनि केले पाणी .... ४ | कीर्तनरंगे रंगले ने जे........