पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/17

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


३१५ ऐसा आप आपरूप .... . ३४० ऐसा निळा नित्यानंदी निमग्न केला १३७७ अंगकांति प्रकाशली .... .....१२६८ ऐसा बहुतकाळ क्रमिला क्षणांत १ ४७४ अंगीं ऐश्वर्य येउनी बाणे .... ऐसी विठाई माउली ........ ५७ । अंतरींचे जाणा वर्म .... .... ऐसिया बेगडी नका मोवु आह्मांसी ३३८ | अंतरीचा जाणे भेद .... .... ७२४ ऐसिये सांपडलों संदी.... .... ४३८ | अंतरींचे मनोगत .... .... (६९ ऐसी जोडालिया सत्संगती .....१०८६ | अंतरींचा जाणती हेत .... ... ९४९ ऐसीया सुखीमानी राहीन सुखरूप १९४७ अंतर कोणा नेदी सहसा ....१ ०४६ ऐसीयाचे घरीं ऐशिच मी सदा १३३ १ । अंतरंग माझे गडी ........ १ ४ ४ ४ ऐसींच देखिली उदंडे.... ....१ १२९ अंधकारी प्रकाश दावी .... (९३ ऐसे याचे आकळ खेळ .... ४९ ऐसे देव आणि ऋषेश्वर .... २२३ ऐसे बैसले रथावरी .... तुकयाबंधु कई देखता होईन डोळी ऐसे हरिचे दास हरिनामें .... ३६ ऐसे सांगता भाभळभट। करूनि आइती सत्यभामा मंदिरी रे ३० करूनी उचित ऐसे सुनी मुख अमूप । .... .... ५१ कनवाळ कृपाळ .... ऐसे विचारुनियां मनी.... .... ७८ ऐसें जाणोनियां श्रीहरी .... २५० काम क्रोध अहंकार नको देहीं.... १ ऐसे केशियाचे हनन .... काय करूं ये लाना .... .... काय काय करितों या मना .... ऐसे ऐकोनियां यशोदः । ३\७५ ऐसे बोलोनियां ते उन्मत्त .... ३२९ काय सांगो हृषीकेशा ऐशी .... ऐसें ऐकोनियां उत्तर.... .... ६७६ कांहीं विपत्ति आपल्या .... कृपाळ भक्तांचा ........। ओ केला अंगीकार पंढरीच्या देवें....। केली हार्णाळी अंघोळी.... । तुकयाबंधु । कोठे गुंतलासी द्वारकेच्या राया २९ ओले मृत्तिकेचे मंदिर.... .... ४६ । कोण या पुरुषार्थाची गती .... १० निळोबा कंसरायें गर्भ वधिले सात .... ५४ ओवाळिती विठोबासी.... ....१२३० ओनमोजी पंढरीनाथा........ । निळोबा ओनमाजी विश्वातीता........ १९ कवण्यायोगें तल्लीनता.... .... ६६ | १६