पान:ज्योतिर्विलास.pdf/५२

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही
३६    ज्योतिर्विलास.

कर यांनी दिल्या आहेत. त्याच हल्ली मराठीत घेतात. बारांखेरी मच्या ग्रंथांत आहेत, त्यांसही जांभेकर यांनी निराळी नांवे । स्वस्तिक नांवाच्या राशींतल्या ४ चांगल्या तेजस्वी तारा नावशीस व जानुआरीत पहाटेस मध्यान्हीं अगदी दक्षिणेकडे ६ि ॥ अंश वर दिसतात. त्यांत अगदी खालची पहिल्या प्रतीन । हातास नरतुरंगांतल्या दोन पहिल्या प्रतीच्या तारा दिर

 त्रिशंकूची कथा पुष्कळांनी ए जावे अशी त्याची इच्छा होती. म्ह ने त्याच्या यज्ञांत अध्वर्यु होण्याचे ना त्याने यज्ञ करण्याचे पतकरिलें. यज्ञा मित्राने त्रिशंकूस सांगितले की मा प्रमाणे त्रिशंकु देहासह स्वगांस चाल की वसिष्ठादिकांचा अपमान त्वां केला, शंकु पडू लागला. तेव्हां त्याचा आकाशांत ऐस. विश्वामित्रास काय करूं लागला. त्याने दक्षिण दिश हा प्रतिसृष्टि करणार म्हणून देवास प्रार्थना करूं लागले. विश्वामित्रा हिजे. तेव्हां विश्वामित्राचे तपः साच खाली तोंड करून स्वगीत राह

 स्वस्तिक ह्या तारापुंजांतल्या कथा पुष्कळांनी ऐकिली असेल. यज्ञ करून देहासह स्वग मा इच्छा होती. म्हणन त्याने वसिष्ठाची प्रार्थना केली. वसिह त अध्वर्यु होण्याचे नाकारिलें. पुढे त्रिशंकु विश्वामित्राकडे गेले चि. पतकरिलें. यज्ञांत देव आहुति घेण्यास येतना, तेव्हां विश्व सागितले की मी आपल्या पुण्याने तुला स्वर्गास पाठवितो. सिह स्वर्गास चालला. ते इंद्रास सहन न होऊन त्याने म्ह अपमान त्वां केला, म्हणून तूं खाली पडशील. त्याप्रमाणे, तव्हा त्याचा आक्रोश ऐकून विश्वामित्र म्हणाला की 3: विश्वामित्रास क्रोध येऊन तो त्रिशंकूकरितां दुसरा स्वर्ण नि नि दक्षिण दिशेकडे सप्तर्षि आणि नक्षत्रे उत्पन्न के ली. र म्हणून देवांस भय पडून ते त्याजपाशी तसे न करण्या विश्वामित्राने सांगितले की, त्रिशंकूला स्वर्ग प्राप्त अग झार शो त्रिः करून स्वर्गात राहील. आणि तुझी नक्षत्रे त्यास पवळ ये ह्या

 तारापुंजांतल्या ४ तारांपैकी खालची सर्वांत तेजस्वी दआने रच्या तीन हे त्याचे तीन शंकु होत; तसेंच नरतुरंगांका हो तारा वर सांगितल्या त्या व दुसऱ्या तीन, आणि नौ हात, असें माण तारा त्रिशंकच्या भोवती उत्तरेस आहेत, ते दक्षिणेकडचे स. ' आहे. व तदनुसार स्वस्तिक आणि नरतुरंग ह्या दान आणि दक्षिणकं अशी नांवे मी योजिली आहेत. पहिल्या - विशंकूतली एक तारा नुकतीच उगवली आहे; व दुसरी ए ज्यास झाली आहे. त्यांच्या वर दक्षिणातल्या चार तारा. गच्या तारा त्या नकाशांत सांगितलेल्या वेळानंतर थोडक्याच विशंकु, आणि वरच्या तीन ह हिल्या प्रतीच्या तारा वर सारा दोन मिळून सात तारा त्रिशन TE अनुक्रमें त्रिशंकु आणि दक्षिण त्रपटांत आग्नेयीकडे त्रिशंकूतल अंक ३ ची, उगवण्यास झाला. सत आहेत. बाकीच्या तारा त्या काने उगवतील. विशेष प्रसिहाच्या

 कोणी २ व कोणी ४ तारा मानितात.दादिकांत दोही ह. मे महिन्यांत त्या उगवतात, तेव्हां पूर्वणि आमेयी " सुमारास दिसतात. चोहोंपैकी दोन अगदी बार आहेत, व दै च्या मध्याच्या सुमारास दिसतात. चोहोपका दा


 * वाल्मीकिरामायण, बालकांड, सर्ग ६०.