पान:गीतारहस्य प्रकरण चवदावे ते परिशिष्ट प्रकरण आणि पूर्वार्ध शेवट.pdf/154

विकिस्रोत कडून
येथे जा: सुचालन, शोध
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


गौडपाद पाद, १५१,१६०. गोडाय पद्मोत्तर पुर:ण, ४. गौतम सूत्रे, ८ २. 芬 જ્ઞાળવઃ, છ છખ ૪૪૬,ખ'‘બ. चार्वाक. ७७,८०. चुल्ल६ग्ग (पाली) ४६.८४,९८,३९६, ४ ३ ७.४७ ६, ५६५, '* ६८, ५६९,

  • 49 о.

お छांदोग्योपनिषद, ३२, १२५, १३२, १५३, १ ६ १, १७० १ ८ २, १८३, ', ८६, २० ३, २०४, २ १७, २२३? २ २५ २ २८, २३२, २ ३३, २४ २, २४३, २ ४९, २९३, २५४, २७३, २८ ४ २८ ६, १९१, २१ ३, २९५९, २९६, ३ १ १ ३४०, *** ६, ४ ०६, ४ १०, ४ : ४, ५ २१, ५२३, ५३ ६, ५३७, ५३८, ५४७,५७०. ూ గ్ని छुरेिक्ष्ोनिषद्, ५२६. ज जाबालसंन्यासोपनिषद्, ९८,३१०, ३३६, ३३७, ४४३, ४४५, ५४ ३, g\, जैमिनी (मीमांसा, मी. ) सूत्रं २२, ५३,५४,६९,२८७, ३ १ २, ४ ३६, ५२०,५३१,५३ ६. @。 टाकाकसू, १५१ टी. तत्त्वप्रकाशिका, १७. तारानाथ, (पाला.) ५ ६४. तुकाराम, १५, १८, ८०, ८५, ८८, १०६,२२८, २३०, २४६, २७४, ३३०,३९१, ४ १ २, ४ १ ३, ४ १४, ४ १७,४२१, ४२६, ४२७, ४२८, ४२९.४३०, ४ ३ १, ४३३, ४ ३४, ८ ३५, ४ ३ ७ ४३९. तेलंग, १५.५१ १,५२८,५५३.५५८, ५५९,'१८०. तेविजसुत्त, ( त्रेधजसूत्र,-पाली.) ५७२, ५७४ `तन्तिरंiयi५fनषद् ३३ ४३, ४५, ७२, १२५, १५३, १६७, १७०, १८ ०, १८ १, १८ २, १८३, २०४, २०५, २०६ २२२, २२४, २३ •, २४ २, २४३, २४९, २५४, २५८, · ७३, २८९, २९५, ३० ९, ३१० ३४९, ३५६, ३६०, ३ ६ २ ३६५ ४ १४. तैत्तिरीय ब्राह्मण, १६७ • • ८ २४९, २५०, टी. २६०. तैत्तिरीय संहिता, २२ १,२८ ९,३३५, ३४८,५२४. খ थेरगाथा (पाली)५४४,५७४. दैक्षित, (शं. बा.) १९०, 3ї.чwч, ५५३.५५२, ५*७, ५६ २. देवीगीता, ५. देचीभागवत, ४. दीपवंस, (पाली) १६६. दशरथ जातक, (पाली) ५७३.