पान:गांव-गाडा.pdf/85

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
६६      गांव-गाडा.


 कुळकर्णी हक्क व बाबती (अ)- दर चाहुरी रुपया एक. ८१ दाणे दर चाहरी बारुळे मापें मण एक. ८८५ सळई दर खंडीस दर जिनसी वजनी खंडीस पांचशेर. .||. गांवांत खोती विकली तर खोत पट्टी रुपया एक पैकी निमे पाटील जाऊन कलम. सरकारचा शिरपाव पाटलामागें. पाटलाचें सुदामत हक्क जाऊन व ज्योतिषपणाची षोडशकर्मे क्षत्रियाचे सर्व कर्म जाऊन उत्पन्न होईल ते पाटलांनी दोन हिस्से घ्यावे. एक हिस्सा कुळकर्णी याने घ्यावा. .||. धनगरांचे मागास चवाळें एक पैकी निमे पाटील व बाकी निमे कुळकर्णी. गावांत बागाईत झाले तर शिरस्तेप्रमाणे हक्क घ्यावे कलम एक. लोहारांपासून पोहरा एक दरसाल. तेली यापासून तेल दर घाण्यास सालास अर्ध्या रुपयाचें घ्यावे कलम एक. चांभारांपासून जोडा पायपोसाचा एक. किरकोळ हक्क मानपान पाटलाबरोबर घ्यावा कलम एक. महारांपासून सणाचे दिवशीं भारा सरपण. तेरा सुदामत हक्क.

 कुळकर्ण कसबे xx (आ)-नगदी बाब मुशाहिरा दर चाहुरी १ प्रमाणे रुपये ७४. घुगरी रयतावा जमिनीस अनाज दर चाहुरी कैली ८२ सागवली जमिनीस. मळ्यास पाव चाहुरास-जोड कैली ८२, मकाची कणसें २५०. भाजी सणावरास असेल ती. पेठा वसतील त्यांस. कोष्ट्यांकडील दरोबस्त मागांस दर पेठेस पासोडी १ प्रमाणे, सनगरांचे दरोबस्त मागांस दर पेठेस कांबळा १ प्रमाणे, आंबे विक्रीस येतील त्यास दर ओझ्यास आहे सुमारे ५ प्रमाणे, तांबोळी याचे दुकानास दररोज पाने विड्यांची पांच प्रमाणे वाण्याचे दर दुकानास गुळ वजन ८१. शिमग्याचे सणास, तेल्याचे दर घाण्यास दरसाल तेल वजन ८. दररोजची माळव्याची शेव, बाजारचे दिवशींची शेव वगैरे उकाळा माल पाहून, पेठ बसल्यावर वीस वर्षे हक्क नाहीं. पुढ़ें सरकार मुकरार करून देईल त्याप्रमाणे, मुशाहिरा नगदी बाब घेण्याचे. कागद शाई लागेल ती गांवखर्ची घ्यावी. माहिजा नाही. फारकत वगैरे बहुत दाखल्यास राहण्यासारखा कागद करून दिल्यास व घर जागा गांवांतील अगर पेठेतील नवीन खरीदी वगरे कोणा कुळास दिल्यास पोटगी कुल काम पाहून घेण्याची आहे.

गांव-गाडा.pdf