पान:गांव-गाडा.pdf/214

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
कुणबी.      १९३

तिच्यांत ती गुंतविली तर तिच्यावरचे व्याज पदरांत पडून वेळी अवेळी स्वतःलाही हलक्या व्याजाने कर्ज काढता येईल. अमुक रकमेपर्यंत एकंदर कर्ज द्यावयाचे असा ठराव पास करून विलायतेंत स्कॉबी अग्रिकलचरल क्रेडिट सोसायटीने ज्याप्रमाणे आपली जोखीम नियमित केली, त्याप्रमाणे इकडील सहकारी मंडळ्यांनाही करता येईल; आणि अनियमित जबाबदारीचा जो कित्येकांना बागुलबुआ वाटतो तो नाहीसा होईल. तेव्हां एक अगर एकाहून अधिक गांवच्या अब्रूदार, सत्यवादी, निग्रही ह्मणजे वायदा टळू न देणारे आणि हे माझं हे लोकांचे अशी प्रतारणा नसणारे शेतकरी, कारागीर अगर मजूर ह्यांनी एकचित्त व्हावे, आपले शकत्यनुसार भांडवल जमवावे आणि सहकारी मंडळी स्थापन करावी. प्रवेश-फी, देणग्या, ठेवी, व दुसऱ्या सहकारी मंडळ्या व पेढ्यांकडून कर्ज इत्यादि साधनांनी सहकारी मंडळ्यांना भांडवल गोळा करता येते. पतपेढी स्थापन करण्यासंबंधाचे सर्वसाधारण नियम सरकारने प्रसिद्ध केले आहेत. त्याबद्दलची माहिती तालुक्याचे मामलेदार सांगतील. शिवाय या कामांत सल्लामसलत देणारे गृहस्थ अनेक जिल्ह्यांत आहेत, तेही योग्य ती मदत देतील. प्रथम छापलेले नियम मागवावेत, मग लहानशी सभा भरवून त्यांत त्यांची चर्चा करावी व पेढीचा व्यवहार कशा रीतीने चालवावयाचा हे मुक्रर करावें, आणि बहुमतानुरोधाने स्थानिक स्थितीला योग्य ते फेरफार करून त्यांवर बारा इसमांनी सह्या करून मे. रजिष्ट्रारसाहेब कोआपरेटिव्ह सोसायटी, पुणे, यांजकडे सदर सहकारी मंडळी नोंदविण्याबद्दल अर्ज करावा. मंडळी नोंदल्यानंतर अर्जदारांनी व त्यांखेरीज मंडळींत येऊ इच्छिणाऱ्या लायक गृहस्थांनी सभा भरवावी, आणि तिच्यांतून व्यवस्थापक मंडळी, अध्यक्ष, कागदपत्र व हिशेब ठेविण्यासाठी एक सेक्रेटरी व त्याचा पगार वगैरेसंबंधाने ठराव करून कामास सुरुवात करावी. मंडळीची शिल्लक पोस्टाचे सेव्हिंग ब्यांकेंत राहते. किरकोळ खर्चासाठी ह्मणून सेक्रेटरीजवळ १० रुपये