पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/82

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


अंक ३. ها * सीता-सखी वासंती, अजून तरी पुढे बेलूनको. उगीच रहा. राम०--लेोकांस सोसेना ह्मणून. वासतो-केोणत्या कारणा मुळे? राम०--कोणते कारण तें लेोकच जाणत असतील. नमसा-लोकांविषयों वाईट शब्द आजच काय तो निघाला. वासंती-लुकांची समजूत कशीही असली झणून त्वां असें करावेकाय? ह्यांत काय मिळविले? १लेोक, कठिणन्दृदयरामाआवडकीर्तितूर्ते ॥ तरिवदअपकीर्तीयाहुनीकायमातें ॥ वर्किंगति'अबलेचीकायझाली असेल ॥ तवन्दृदर्यिनरेंदावाटतेंकायबोल ॥ ३७ ॥ - सीता--हेवासंती, तूंच कठिण त्दृदयाची आहेस. ज्या अर्थी दू दुःखावर डाग दतस. नमसा---श्रीती असे वदविते आणि शैकिही. राम०-सखी वासंती, दुसरेंकाय वाटावयाचे आहे! १लेोक, भ्याल्यामुगापरिजिची सुविलेलदृष्टी । जीपूर्णगर्भधरितांबहुहोयकटी ॥ तीचीशरीरलतिकाकुसुमै*स्तवावी ॥ रानांतहिंसकजनीगिळिली असावी ॥ ३८ ॥ सीता-प्राणप्रिया, ही मी जिवंत आहं बरें,जिवंत आहे. मला की ण गिळिलें नाहीं स्रीची. fचंचल. + अंगलता, *मूदुन्वाविषयीं पुष्पांनी स्तवण्यास योग्य. ॥ व्याघ्र राक्षस इत्यादिकांनी. 3. o