पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/77

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


{< उत्तररामचूरित्र नाटक. सीता-असेच असी. 萨 राम०-हे मयूरा, तूं माझा पूत्रच आहेस. कां की. су * c} ۶۹ با xलाक, जशीध्रुकुटिचाळवी'नयनगीलहीहालवी ॥ तसाकिरासबूंतुला स्वकरपल्लवैम्पालवी ॥ धरुन?करतालतीप्रियसखीतुलानाचवी ॥ सुतापरितुलामनीसमजुनीसुखासांचवी ॥ २६ ॥ कायचमत्कार हा! मुर्की जनावरें देखील पूर्वीचा परिचय विसरलींनाहीत. ह्यांस जानकीचे अजून स्मरण हेतै असें वाटते.

  • २लाक, . झालाकदंबतरुपुष्पितहादयेनें ॥ घालूनिजीउदकवाढविलाप्रियेने ॥ सीता-(पाहून डोळयांस पाणी आणून झणते.) प्राणनाथा

नें चांगले जाणलें. राम०-(उत्तरार्ध ह्मणतो.) సి مه बेलूनित्यावरमयूरसुखेनिवाला ॥ वाटेखरास्वजनसास्मरतोप्रियेला ॥ २७ ॥ वासंनी-रामदेव, आतां येथे आसन टाकून क्षणभर बसार्वे, हैं स्थळ तुझ्या परिचयाचे असेल. श्रृलोक. * रभावनांतिल'शिलातलहेंचरामा ॥ आलेप्रियेसहृतुला शयनासकामा ॥ * बुबुळे, fहस्तांगुलीनी. * बोलावी. ? हातार्नेतालुlमिळवी. * कदलीवनांतील. **खड़काचाचौथरा.ffनिदेस.