पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/76

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


अंक ३. ६७ अंकीर्घउनियांसुखाचें ॥ सांठवणलावण्याचें ॥ मुखकमळहीतयांचे ॥ प्रेमैंनाहींचुंबिलें ॥ प्रस० ॥ २ ॥ रांगतआलियाबाळांतें ॥ पावोनियांआनंदातें ॥ हातीउचलोनीतयांतें ॥ कढियेनाईघेतलें ॥ प्रस० ॥ ३ ॥ तमसा--( गहिंवरुन,) असी, देवताप्रसादानें. सर्व काहीं. सीता-बाई तमसे, पहा पुत्रांच्या स्मरणार्ने माझ्या स्तनांस पान्हा आला, आणि त्यांच्या पिल्याचे सांनिध्यही झाले. येणेकरुन क्षणभर मी संसारिणी स्रीप्रमाणे आपल्या घरींच आहं काय असें मला वाटतें. तमसा-खरेंच आहे, हैं काय सूगर्वे त्री पुरुषांचा जो पूरसर आतशायत स्नंह असता ताच अपत्यरुपान पारणाम पावती. ह्मटले आहे. आयी. 'दंपन्यांबीअंतः करणेस्नेहँचिएकवटहोती ॥ होतीआनंदाचा ग्रंथितयालाअपन्यर्कीह्मणती ॥ २४ ॥ वासंती-(इकडेरामास झ०)महाराज,तिकडे पहाकायचमन्कारतो १लेकि. नवेदीसतीचित्रज्याचेfपिसारे ॥ नृरामस्तर्कशोभतोहाकसारे ॥ कदंबावरीती#प्रियेच्यासमेोर ॥ पहानाचतेोहोउनीमनमीर ॥ २५ ॥ सीता-(कनुकानें डोळयांस पाणीआणून.) हाच ती बरें. हा च ती मीर. राम०-वन्सा खुशाल ऐस. न्त्रैपुरुषांबी. पंल. *त्रीच्या