पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/58

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


अके १. ४९ तू आज मजवर केवढे संकटं येऊंन पंडतें हेंह्यासमयींतर मेला असें वाटतें. श्लेोक. करीदुःखाभारीविषरसशरीरींपसरला ॥ जणेविगें*शल्यावयवचिममांगांतभरला } ौ कृतग्रंथीजेसान्नणफुटुनिमर्माचजमला ॥ असाहाशीकाग्रविकळकरतेोमीहुनिमला ॥ २८ ॥ तथापि मित्रांप्रमाणे पूर्व परिचित असे जे हे वनभूमीचे भाग ह्यांकडे पहावें सेंवाटतें. (निररवून पाहून.) ह्या वनभूमीबी रचना पालटून श्रुता व्यस्त झाली पहा xलाक. जिथेहोतेंपाणीदिसातनदिचीतेथपुलिनें ॥ *विपर्यासँझालीीवनविरळसारींतरुवनें ॥ बहूताकाळानेंमज'विपिनवाटे'नवजसें ॥ स्थितीहाँfशेलांचीसुचविपहिलेहूँवनअसें ॥ २९ ॥ ह्यां पंचवटीला वल्हांडून जावे असें मी मनांत आणतों, तरी हा पंचवटीप्रदेश बळार्ने माझें आकर्षणच करते. काय करावें, ( करुणा युक्त होऊन.) हाय हाय! श्लेीकं । r? #जीमध्येंदिवस$प्रियेसहतसेनेलेजसेस्वगृहं ॥ प्रेमेंसांगतसौंजनाप्रतिजिच्यादीर्घकथाप्रत्यहीं ॥ * सलाचा अंश. ज्यानें गांठ बांधली. # वाळवंटें. १उलटापालटीनें. | दाठती पातळ, पातळती दाट. " अरण्य. ** नवीन. fि पर्वतांची. #ज्या पंचवर्टीत. $$ सीतेसहू. \9