पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/57

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

8ぐ उत्तररामचरित्र नाटक, ३लोक. पुन्हावनविलोकिलेंप्रथमपाहिलेंजेंअसे ॥ जयांतअह्मिजाहलेॉसुचिरराहणारेअसे ॥ गृहस्थहिवनस्थहीरतहिआत्मधर्मीअसँौं प्रपंचसुखभेोगितांकर्धिविरक्तझालीनसीं ॥ २४ ॥ श्रृंलेोक तेहगिरीवसतिमीर* सदारयेथें ॥ तीहींवर्नमूगकुळेफिरतातजेथें ॥ गंगातटेंदिसतितीचसुरम्यमातें ॥ व्यापूनशोभवितवेतअशेोकज्यांतें | आर्यो. जेोजवळूनिहिपहातां f घनघनमालसमानदिसताहे॥ तेाप्रस्रवणगिरीद्दा ज्यावरिगोदावरीनदीवहेि ॥ २६ ॥ श्रलेोक. याच्याशुंगावरिचवसतीजाहली गृध्रपाची ॥ व्याच्याखालीवसतिअमुचीपर्णशाळेतसाची ॥ वृक्षछायानिबिड,करितीशब्दनानाभ्शकुंत ॥ वाहेगीदावरिजळअसेरम्यllयाचे" वनांत ॥ २७ ॥ ह्यावरुन येथेच पंचवटी असावी. ज्या पंचटीत आमचा चिरकाळ वास झाल्यामुळे अनेक प्रकारच्या प्रसंगांवरून हे प्रदेश फारच ओळखीचे झाले आहेत. आणि माझ्याप्रियेची प्रियसखी जी वासंतीनामक वनदवता तिचे राहण्याचे ही हेंचठिकाण तस्मा'सत्रीक घन–दाटजी घनमाला–मेघमाला तत्सदृश, * जटायूची, पक्षी, ॥या पर्वताचै. " वनप्रदेश,