पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/53

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

89 रउत्तरामचरित्र नाटक. रामास योग्य जें कर्म तें त्याने केले. आतां ती ब्राह्मणाचा पुत्रतरी जिवंत होवेो. - (शंबूक पहिला देह टाकून दुसरा दिव्य देह धारण करुन येती.) दिव्यपुरुष-राम देवाचा जय असो. ह्या चरणप्रसादाने दोन गोष्ठी झाल्या. श्लेोक, देऊनियांअभयवांचविलेंद्विजाला ॥ * शासूनियांमजदिलेंतनुtवेभवाला ॥ शंबूकमीनतश्रुसैतुमच्यापदांते ॥ *सन्संगजा"मृतिहिघालविआपदांतें ॥ ११ ॥ रामचं०-ह्या दोन्ही गोष्टी मला प्रिय आहेत. तर आतां तूं जा, आणि आपल्या उग्रतपाचे फळ भेोग. आर्यो. आनंदमेोदजेथे जेथेंशिवपुण्यसौख्यहींअसती ॥ वैराजनामर्कीच्या लेोर्कीसंततअसीतुझीवसती ॥ १२ ॥ शंबूक-हा तुमच्या पायांचा महिना हैं तपाचे फळ ह्मणवत नाहो, अथवा हा तपानेच मीठा उपकार केला ह्मणावा कां की. श्रृलोक. ज्यासेोधार्वेत्रिभुवर्निजनीलोकनाथाशरण्या ॥ तीशूहातै"हुडकितमला”पातलायाअरण्या ॥ हॅपुण्याचैफळनतरिहेलंघुनीffयोजनातें ॥ * दंडकरून, fदिव्यदेहाला. fनप्र. ई थोरापासून आले. मरण. १ सेोधीत. ** पावला, fाँ अनेकयोजनें मार्ग,