पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/36

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

श्मशबरिभुत्वर्गजैश्चैवंशोद्भवांनी ॥ विमलचरितकेलेलेोकमान्यानृपांनी ॥ जनमुक्मिमयोर्गेडागलागेलत्यातें ॥ जरितरिअजिलेोर्कधिकूअधन्यासमातें ॥ ६३ ॥. हा प्रियसखी जानकी, जी तूं यज्ञवेदीपासून उमल होणारी, आपल्याजन्मार्ने पृथ्वीस पवित्र करणारी, निमिजनक वंशूस आनंद देणारी, पावक, वसिष्ठ, अरुंधती ह्यांनी प्रशंसावया जेोर्गेशीलबाळगणारी; सर्वप्रकारें मजवर प्राण ठेवणारी, वनवासांत मलासुख देणारी,आणि थोडे असून गोड बोलणारी,त्यातृझा ह्या प्रकारचा परिणाम कसागे झाला ! हायहाय !. गतॆ'] झालंॉअंसतीषूण्यमॆते{ ಘಿ. fअभइकेशनिषाह##६४ ॥ हुँझियाबीगैर्झल्सिनाथ सर्वलोकअसतीस्वस्थुः॥ प्तींपूंहीठंनअनोर्थऔतविविक्तीभेगिशीलनी॥ ९५ ॥ अरे दुषैलग्न हल्लणसंजाऊन सांगाकी हुझा नवीन राजा जेो राम तीर्तुलंॉर्डीतfकंरिती (कानांत) याया प्रमाणे लेकर कर. . . . #*