पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/173

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

ኧ8 उत्तररामचरित्र नीटक Iाषांतर कत्यांचे xलीक. आर्यो, वाणीभवभूतीची करुणरसाचीचहोयहेखाणी ॥ आणीजीश्रीन्यांच्या दृढन्दृदयांच्याहिलीचनापाणी ॥ १॥ भवभूतीच्यायोगें भूधरकन्याचभासतेवाणी ॥ नाहींतररुदनाचा संभवहोईलकायपाषाणी ॥ २ ॥ उत्तररामचरित्राभिध नाटकसंस्कृतांतजेंपहिलें ॥ न्याचेहंभाषांतर यथामतिप्राऊतांतम्यांलिहिले ॥ ३ ॥ पुण्यग्रामीकेले भाषांतरपरशुरामतान्यानें ॥ विद्वत्सभसआदर पूर्वकहर्षसमर्पिलैन्यानें ॥ ४ ॥ । श्लोकः सुवर्णपात्रोंसुरसासिगेोडी ॥ जीतीहुनीपर्णपुर्टीनथेोडी ॥ असेलतेंदुर्लभपात्रज्याला ॥ तशीचतीयांतमिळेलल्याला ॥ ५ ॥ गिलाब्दीनऊसात सातएकशर्कीभला ॥ चैत्रशुक्लपंचमीस ग्रंथसंपूर्णजाहला ॥ ९ ॥