पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/162

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

अंक ७. Yoላክ मानस मोहग्रंथेि सर्व साधारणच आहे. हा संसारतंतु केवल अंतश्नर उपाधि होय. हा प्राणिमात्राप्त हुःखरि... § লান रहावयाचा नाही. गंगा-वत्से जानकी, हे देवि वसुंधरे, सावधहो,२. अमळ स्वस्थ हों. ... प्रथ्वी०-(सावध होऊन,) अहो भागीरथी बाई,मी ह्या सीतेला प्रसवले असतां हिची अशी अवस्था पाहून स्वस्थ केशी होईन. पहा हेिजवर कसे प्रसंग आले ते. आर्यो, चिरकालवासदुर्घट पहिलाराक्षसजनामधेघडला ॥ केवळदुःश्राव्यचिते हिजवरदूसराप्रसंगजेोपडला ॥ ४ ॥ गंगा-खरेंचगे बाई, पण असें अहेि. आर्यो. दूर्दैवदुर्विपाक यायार्जन्मजैठभेरांह ॥ त्याचाहातधराया सृष्टीतसमर्थकोणहोआहे ॥ ५ ॥ पृथ्वी-भागीरथी वाई, नुसी ?ीकच बोलली. पण रामभद्राला असे करणे योग्य होतें काय ? पहा बरे. आार्यौ. वालपर्णीजेोपाणी धरिलास्वकरेंनतोमनीआणी ॥ नजनर्कनमीनवन्ही नकुलंनतूनीनआपूलीवाणी ॥ ९ ॥ सीता-हायहाय, ह्यांनी प्राणनाथाचे स्मरण मला करुन रिले. हा प्राणनाथा, तूं कोठे आहेम? पृथ्वी-बेडेमूली, आतांगे कशाचा ती तुझा प्राणनाय? 3 а