पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/142

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


अंक ६. १ ३३ रक्षायाब्रह्मवृंदाप्रतिधरनितनूक्षावर्कधर्मआला ॥ सामथ्र्यचागमेहासमुदयअथवाहागुणांचाविसांवा ॥ कीहाकल्याणरुपेंपरिणतचिजगन्पुण्यराशीअसावा ॥ १० ॥ लव- (मनांत) अहो हा कोणी पुण्यवान् आणि प्रतापी असा महापुरुष आहे. २लेोक, भक्तिप्रीतिस्नेहशांतियांचा आश्रयहामहा ॥ बोटुरुष्टीवार्मितप्रसादद्दा || 3 } { आणरवा ह आश्रय पहा : २लेोक. विरोधशांतित्रितिशीघ्रघेती ॥ धणीसुखाचीरसहाचिदेती । ओधन्यतेसर्वविरोनगलें ॥ नग्रन्वपित्तीसहसाउँदेलें ॥ १२ ॥ आार्यौ, यातेंपाहुनिपरवश झालीमीलागलेप अवधान ॥ सत्तीर्थाचेनेमें थारांचेहंविचित्रमहिमान ॥ १३ ॥ राम०-दृ : खाची विश्रांति आणि अंतःकरणांत स्नेहाची उत्पनि ही एकदांच कोणत्या कारणानें हैंनान हे समजत नाई. अथवा स्नेहाला कारणाची अंपक्षा नाही. १केोक पदार्थाच्या'योगाप्रनिfकिमपि अभ्यंनार्रवमे ॥ निमित्तप्रीतीलाउघडउपधीकारणनमे || "संयोगाम कारण. कांई अमते.