पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/13

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


$ उतररामचरित्र नाटक. सार्को. विभांडकाचासुतजीऋष्यशृंगतयार्नेकेला ॥ पाणिग्रहशांतेचातेणेंतोजामाताझाला ॥ ५ ॥ आर्या. सांप्रततेणेंद्वादश वार्षिकआरंभिलेंौमहासत्र ॥ तेंकोनुकदेखाया fश्वशुरगृहालाहिधाडिलेंपत्र ॥ ६ ॥ साकी. जाणुनिजामात्यानैयायाआग्रहकारचिकेला ॥ गर्भवतीहीसीताटाकुनि$गुरुजनतिकडेगेला ॥ ७ ॥ असो, हैं आपणास कशास पाहिजे. चला आपण आपल्या जातीच्या चालीप्रमाणें राजद्वारीं जाऊन राजाची स्तुति करुं. नट-तर मग, राजाची उत्तमप्रकारें स्तुति करण्याचा शुद्ध प्र कार कोणता ती आपणच सांगावा. सूत्र-मारिषा, ऐकतोस? असै आहे. आर्यो. वाग्व्यवहारकरावा "अर्नियतेलानसेकुठेffथारा ॥ स्रीच्यापरिवाणीच्या #साधुस्र्वीलोक$$दुर्जनचिसारा ॥८॥ नट-अतिदुर्जन असें कां ह्मणाना? वाणीला स्रीची उपमा दि ली, ह्यावरुन माझ्या मनांत आले. *विवाह. यज्ञ. #दशरथाच्या घरास, $कोसल्यादि वडील मंडली. lऋष्यशृंगाच्या आश्रमासं. भाषणक्रिया. “स्तुत्यपणास: 'ffआश्रय किंवा ठिकाण. **चांगुलपणा*~~# ९६:लेधझालाशाज्जन