पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/129

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

* R 3 उप्तररामंचरित्र नाटक, ट्रॅिडया. सहजैगत्यासंवादकायझाला ॥ कीगुणांचाअतिशयचिफळाआला ॥ १५ ॥ अन्यजन्मॉसंबंधनिबिढहोता ॥ यामुळेहापरिचयचिसुदृढआतां ॥ १६ ॥ जन्मकुर्वीबागूणुर्कीठरेला | देवयेोगे अवचीतयेोगझाला ॥ १७ ॥ न्दृदयमाझेपाहूनकुमारासी ॥ सावधार्नेलागर्ततयापाशीं ॥ १८ ॥ सुमंत्र-बहुतकरुन प्राण्यांचा धर्मच असा आहे, की कोणाची kN •\ कोणावर तरी विशेष प्रीति जडावी. ह्याविषयीं लोकांत परस्पर ऋणानुबंध किंवा गणमेत्री अथवा चक्षुराग असें ह्मणतात. ह्यालाच अबाधित आणि अहेतुक प्रेमा ह्मणातें. - आर्या. जेो'पक्षपातझाला निष्कारणत्यासकोणहोमेोडी ॥

  • *

कीस्नेहतंतु अंतःकरणातेंदृढशिवेनियांजेोडी ॥ १९ ॥ होघे कुमार-(एकमेकात लक्षून ह्मणतात.)

  • তাক, tपाटांवापरिजैमूदुसुभगहीऐशाशरीरावरी ॥ टाकवेशरतीक्ष्णकेविउपजेशंकामदभ्यंतरीं ॥ भेटावेमिळतांजयालवकरीऐसेंमनीयेतसे ॥ यासाठीसहसामदीयतनुहीरोमांचिताहोतसे ॥ २० ॥

(किंचितू विचार करुन, )

  • अंतःकरणाची आसक्ति. * रेशमी वस्रासारखें * सुंदर.