पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/128

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

अंक ५s ፃፃፄ झालीतशीग्रसितमुक्तहटष्टिसाची ॥ निश्रेष्टहॅलिलिततुल्यचिसैन्यसारें ॥ केलेंपहाअमित'जूंभकवीर्यसारें ॥ १२ ॥ आणखी आश्वर्य पहा. श्लेोक. पातालस्थघनांधकारसदृशेहींजूभकॅश्यामलें ॥ आकार्शभिरलैंतियांताँकपिलेतेजेपहाउज्वलें ॥ कल्पांतांमुकठोरमारुतमहाघातेंचिजीतोडलीं ॥ जाणो:मेघतडिन्सहायाशरवरविंध्यादिचींचालली ॥ ११ ॥ सृमत्र-शाला कुंभकाबाबी आनि कॅएन असावी वर? चंदके०-न्या वाल्मीकिऋषीपासून असावी असे मला वाटतें. सुमंत्र-हे ऋषि अब्राविषयी खटपट करीत नाहीत. यांत विशेषकरुन कुंभकास्राविषयी तर नाहीतप, कार्क, अॉया. झालीकृशाश्वमुनिला त्यापासुनिकेशिकाकडगेली ॥ न्याच्याचसंप्रदायें श्रीरघुनाथाकडेसर्तीआलीं ॥ १४ ॥ चंदकेनु-कोणी असें ह्मणतात की ज्यांच्यामध्ये सन्वगुणाचा विशेष आविर्भव असता असे जे कोणी मंत्रइटे म्पांस स्वतः सिद्ध हों उपलब्ध होतात. सुमंत्र-( डोरयांत अश्रु आणून,) वन्साचंद्रकेती, तो वीर मा घारा इकड परतला पहा, सावध ऐस. (चंद्रकेतू आणि लव हे दोघे दुरुन एकमेकांस उद्देशून मनांत ह्मणतात.) ह्या कुमाराकडे पाहून कितीतरी आनंद होती हा(स्नेहार्ने अणि प्रतीर्ने एकमेकांकडेनिरसूतपाहतात?

  • जूंमकाबाच्या प्रभावार्ने. fर्षिगट तेणें. # नेव विगृह्णतासहित;