पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/109

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

}о о उत्तररामचरित्र नाटक, जेोडलेल्या पदार्था सारखा अचळ झाला आहे, ह्मणून । मलां दुर्भग्यूसूनो सूोड् ज्ञातूनाई. . . . . अरुध०-इराजपुत्रा कसल्य, काह धारधर. अमळस डाळयाचे पाणी तरी खळूते. आणखी तुला विचारतें, अगे तुला स्मरण नाही काय? ऋष्यशृंगाच्या आश्रमी तुमचा कुलगुरु बोललै होना की,जी गोष्टव्हावयाची ती झाली, परंतु पुढे सर्वप्रकारें कल्याण होईल. - कोसल्या-वाईअरुंधती, तेंमला स्मरतें, पण ती गोष्ट मार्गेपड़ ली असे दिसते. आतां आशा उरली नाई. अरुंध०--३राजपुत्री, तूं असें कार्य बोलतेस?. तेंकपीचे भाषण मिथ्या असें तुला वाटते काय ? नाहींनाही असें झणूनको.हे सुक्षत्रिये, न्याप्रमाणे होईलचहोईल. ह्यांत संशय नाई. 'लोक. ज्यांचेर्मोठेतेजव्याब्राह्मणांच्या ॥ उनीहोती' संशया वीण*सच्यिा ॥ नाचान्यांनीहीयकल्याणस्वाणी ॥ . कध्धोंनेनोच्चारितीव्यर्थवाणी ॥ २६ ॥ ( इक्यांत पडयापलीकडे गलवला होता. सर्व कान देऊन एकतात. ) जनक--वाटतें आज शिष्टागमनानें अनध्याय झाल्यामुळे सर्ववि धार्थी खेळत आहेत. त्यांपा हा गलबला! कैोसल्या-बाळपणांतील सौख्य मेोठे मोजेचे आहे. (निररतूनपाहून.) अहो ह्या मुलांमध्ये हा माझ्या रामभद्दासारखा दिसतो हा कोणबरें? ह्याच्या आंगाची ठेवण त्याच्याच ताक्ये, ' नि : संशय. $ स्व-या.