चर्चा:चर्पटपंजरिकास्तोत्रम

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

शिवोहम शिवोहम.. हे चर्पटपंजरिका स्तोत्र नाही. येथे दिले आहे -- अभय नातू (चर्चा) २२:४०, २० फेब्रुवारी २०१८ (IST)

दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसन्तौ पुनरायातौ। कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत्याशावायुः।।

भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। प्राप्ते सन्निहते मरणे नहि नहि रक्षति डुकृञ् करणे।।

अग्रे वह्निः पृष्ठे भानू रात्रौ चिबुक समर्पितजानुः। करतल भिक्षा तरुतलवासः तदपि न मुञ्चत्याशापाशः।।

यावत् वित्तोपार्जनसक्तस्तावन् निजपरिवारे रक्तः। पश्चाज्जर्जर भूते देहे वार्ता कोऽपि न पृच्छति गेहे।।

जटिलो मुण्डी लुञ्चित केशः काषायाम्बर बहुकृत वेशः। पशयन्नपि च न पश्यति लोकः उदर निमित्तं बहु कृत वेशः।।

भगवद्गीता किञ्चिद्धीता गंगा जल लव कणिका पीता। येनाकारि मुरारेरर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चाम्।।

अंगं गलितं पलितं मुण्डं दशन विहीनं जातं तुण्डम् । वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम्।।

बालस्तावत् क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत्तरुणीरक्तः। वृद्धस्तावच्चिन्तामग्नः पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः।।

पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः। पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षम तदपि न मुञ्चत्याशामर्षम्।।

पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्। इह संसारे खलु दुस्तारे कृपयाऽपारे पाहि मुरारे।।

वयसि गते कः काम विकारः शुष्के नीरे कः कासारः। क्षीणे वित्ते कः परिवारः ज्ञाते तत्वे कः संसारः।।

नारीस्तन भर जघन निवेशं मिथ्या माया मोहावेशम्। एतन्मांस वसादि विकारं मनसि विचारय वारंवारम्।।

कोऽहं कस्त्वं कुत आयातः का मे जननी को मे तातः। इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्।।

गेयं गीता नाम सहस्रं ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रम्। नेयं सज्जन संगे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम्।।

यावत्पवनो निवसति देहे तावत्पृच्छति कुशलं गेहे । गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन्काये।।

सुखतः क्रियते रामाभोगः पश्चाद्धन्त शरीरे रोगः । यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम् ।।

रथ्याकर्पट विरिचित कन्थः पुण्यापुण्य विवर्जित पन्थः। योगी योगनियोजित चित्तो रमते बालोन्मत्तवदेव।।

कुरुते गंगा सागर गमनं व्रतपरिपालनमथवा दानम्। ज्ञानविहीने सर्वमतेन मुक्तिर्न भवति जन्म शतेन ।।