ऋग्वेद, मंडल १०, सुक्त १२९

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search


हे पान इतर लेखास जोडले आहे. मजकुर वगळण्यापूर्वी संबंधीत लेखातही देणे गरजेचे असू शकते

॥ नासदीय सुक्त ॥

नासदासीन्नोसदासीत्तादानीं नासीद्रजो नो व्योमपरो यत् । किमावरीवः कुहकस्यशर्मन्नंभः किमासीद्गहनं गभीरं ॥ १ ॥

न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्याऽअन्हऽआसीत्प्रकेतः । आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्दान्यन्नपरः किश्चनास ॥ २ ॥