Open in Book2Scroll
Open file in BookReader
Purge file
Transclusion Status Detection Tool

अनुक्रमणिका:बळीचे राज्य येणार आहे! (Baliche Rajya Yenar Aahe!).pdf

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

शीर्षक बळीचे राज्य येणार आहे!
Author शरद जोशी
Illustrator श्रीकृष्ण उमरीकर
Publisher जनशक्ती वाचक चळवळ
Location औरंगाबाद
Source pdf
Progress Done—All pages of the work proper are validated
Transclusion Index not transcluded or unreviewed

Pages   (key to Page Status)   

प्रकाशकाचे मनोगत अनुक्रमणिका चिंतन अन्नदात्याला पुरेसं खाऊ द्या,तो जगाला पोटभर खाऊ घालील १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ प्रशिक्षणाचा खरा अर्थ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ भारत दशकातील चतुरंग शेती ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ खतांच्या भाववाढीबाबत ४८ ४९ ५० खते आणि खातेरे ५२ ५३ गव्हाच्या आयातीचं गौडबंगाल ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० खलिस्तान्यांची चंगळ ६२ ६३ ६४ जमीन आमची भाव आमचा ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ भूखंडखोरांचा बंदोबस्त ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ जमीनधारणा सुधार का अर्थव्यवस्था सुधार ? ८८ ८९ ९० ९१ ९२ नेहरू व्यवस्था संपली शेतकऱ्यांचा दुष्टावा सोडून द्या. ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ निसर्गशेतीवरील किडी १०० १०१ १०२ १०३ १०४ १०५ १०६ १०७ १०८ १०९ ११० १११ ११२ ११३ गोवंश हत्याबंदी नव्हे ? 'गो'पाल हत्या ११५ ११६ ११७ ११८ ११९ १२० १२१ पीकविम्याचा भूलभुलैय्या १२३ १२४ १२५ १२६ १२७ शेतकऱ्यांचे तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य १२९ १३० १३१ आहुती सेनापतीची मंगल होवो तुला १३३ १३४ १३५ १३६ आंदोलन नव्या पर्वाची नांदी १३९ १४० १४१ १४२ १४३ सद्य:स्थिती आणि शेतकरी आंदोलन १४५ १४६ १४७ १४८ १४९ १५० १५१ १५२ १५३ १५४ दुष्काळाची झळ शेतकऱ्यांनाच का? १५६ १५७ १५८ १५९ १६० १६१ १६२ १६३ १६४ शेतकऱ्यांच्या पोटावर नव्हे पाठीवर थाप मारणारा राजा हवा १६६ १६७ १६८ १६९ १७० १७१ १७२ १७३ १७४ १७५ १७६ कृषिभवनाचा विदुषकी चाळा १७८ १७९ १८० १८१ १८२ १८३ शेतकरी आंदोलनाला आद्य खूण गवसली १८५ १८६ १८७ १८८ १८९ १९० १९१ १९२ १९३ शेतकऱ्यांना हवा 'मार्शल प्लॅन' १९५ १९६ १९७ १९८ १९९ २०० शेतकरी स्वातंत्र्याचा जाहिरनामा २०२ २०३ २०४ २०५ २०६ २०७ २०८ २०९ २१० २११ २१२ २१३ शेतकरी जातीचा विद्वेष कधी संपणार २१५ २१६ २१७ २१८ २१९ जलना, जलाना, जालना २२१ २२२ २२३ २२४ २२५ २२६ २२७ २२८ २२९ २३० शेतकीमंत्र्यांचे 'शेतकऱ्यांना, चले जाव' २३२ २३३ २३४ २३५ २३६ शेतकऱ्यांच्या बंडाचे वादळ घोंगावते आहे. २३८ २३९ २४० कर्जमाफी आणि सूट योजना फोडा आणि नष्ट करा २४२ २४३ २४४ २४५ शेतकरी एकजुटीच्या निकडीचा काळ २४७ २४८ २४९ २५० २५१ २५२ सहकार शेतकरी आणि सहकार २५५ २५६ २५७ २५८ २५९ २६० २६१ २६२ २६३ २६४ २६५ २६६ २६७ २६८ २६९ २७० २७१ २७२ २७३ २७४ २७५ २७६ २७७ २७८ २७९ २८० २८१ २८२ २८३ २८४ २८५ २८६ कापूस खरेदी योजना शेतकरी अनुकूल हवी २८८ २८९ २९० २९१ २९२ २९३ २९४ २९५ २९६ २९७ २९८ २९९ ३०० कापूस एकाधिकाराचा मृत्युलेख ३०२ ३०३ ३०४ ३०५ गुन्हेगार सरकार, गुंड पोलिस ३०७ ३०८ ३०९ ३१० ३११ ३१२ दूधः सहकार विरुद्ध शेतकरी ३१४ ३१५ ३१६ ३१७ ३१८ ३१९ महाबळेश्वरची मगरमिठी ३२१ ३२२ ३२३ ३२४ ३२५ साखर साम्राज्यात धरणीकंप ३२७ ३२८ ३२९ निर्बंधमुक्त साखर आणि निर्बंधभक्त साखर सम्राट ३३१ ३३२ ३३३ ३३४ ३३५ राजकारण पुरे, साखरेच्या अर्थकारणाचे पाहा ३३७ ३३८ ३३९ ३४० कर्जबळी मारा, मरू नका ३४३ ३४४ ३४५ ३४६ ३४७ ३४८ ३४९ ३५० ३५१ यवतमाळचे दुखणे ३५३ ३५४ ३५५ अन्नदात्याला आस प्राणदानाची ३५७ ३५८ ३५९ ३६० ३६१ ३६२ ३६३ ३६४ ३६५ ३६६ बळिराजा आता तुझा तेवढा आधार ३६८ ३६९ ३७० ३७१ ३७२ परिशिष्ट शेतकऱ्यांची संघटना : अडचणी आणि मार्ग ३७५ ३७६ ३७७ ३७८ ३७९ ३८० ३८१ ३८२ ३८३ ३८४ ३८५ ३८६ ३८७ ३८८ ३८९ ३९० ३९१ ३९२ ३९३ ३९४ ३९५ ३९६ ३९७ ३९८ ३९९ ४०० ४०१ ४०२ ४०३ ४०४ ४०५ ४०६
अनुक्रमणिका
 चिंतन

एक  अन्नदात्याला पुरेसं खाऊ द्या तो जगाला पोटभर खाऊ घालील

१०

दोन  प्रशिक्षणाचा खरा अर्थ

२६

तीन  भारत दशकातील चतुरंग शेती

३४

चार  खतांच्या भाववाढीबाबत

४९

पाच  खते आणि खातेरे

५३

सहा  गव्हाच्या आयातीचं गौडबंगाल

५६

सात  खलिस्तान्यांची चंगळ

६३

आठ  जमीन आमची भाव आमचा

६७

नऊ  भूखंडखोरांचा बंदोबस्त

७६

दहा  जमीनधारणा सुधार का अर्थव्यवस्था सुधार ?

८९

अकरा  नेहरू व्यवस्था संपली शेतकऱ्यांचा दुष्टावा सोडून द्या

९५

बारा  निसर्गशेतीवरील किडी

१०१

तेरा  गोवंश हत्याबंदी नव्हे ? 'गो'पाल हत्या

११६

चौदा  पीकविम्याचा भूलभुलैय्या

१२४

पंधरा  शेतकऱ्यांचे तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य

१३०

सोळा  आहुती सेनापतीची मंगल होवो तुला

१३४

 आंदोलन

१३९

सतरा  नव्या पर्वाची नांदी

१४०

अठरा  सद्य:स्थिती आणि शेतकरी आंदोलन

१४६

एकोणावीस  दुष्काळाची झळ शेतकऱ्यांनाच का?

१५७

वीस  शेतकऱ्यांच्या पोटावर नव्हे पाठीवर थाप मारणारा राजा हवा

१६७

एकवीस  कृषिभवनाचा विदुषकी चाळा

१७९

बावीस  शेतकरी आंदोलनाला आद्य खूण गवसली

१८६

तेवीस  शेतकऱ्यांना हवा 'मार्शल प्लॅन'

१९३

चोवीस  शेतकरी स्वातंत्र्याचा जाहिरनामा

२०३

पंचवीस  शेतकरी जातीचा विद्वेष कधी संपणार

२१६

सव्वीस  जलना, जलाना, जालना

२२२

सत्तावीस  शेतकीमंत्र्यांचे 'शेतकऱ्यांना, चले जाव'

२३३

अठ्ठावीस  शेतकऱ्यांच्या बंडाचे वादळ घोंगावते आहे.

२३९

एकोणतीस  कर्जमाफी आणि सूट योजना फोडा आणि नष्ट करा

२४३

तीस  शेतकरी एकजुटीच्या निकडीचा काळ

२४८

 सहकार(कापूस, दूध, सहकार, पतसंस्था)

२५५

एकतीस  शेतकरी आणि सहकार

२५६

बत्तीस  कापूस खरेदी योजना शेतकरी अनुकूल हवी

२८९

तेहेतीस  कापूस एकाधिकाराचा मृत्युलेख

३०३

चौतीस  गुन्हेगार सरकार, गुंड पोलिस

३०८

पस्तीस  दूधः सहकार विरुद्ध शेतकरी

३१५

छत्तीस  महाबळेश्वरची मगरमिठी

३२२

सदतीस  साखर साम्राज्यात धरणीकंप

३२८

अडोतीस  निर्बंधमुक्त साखर आणि निर्बंधभक्त साखर सम्राट

३३२

एकुणचाळीस  राजकारण पुरे, साखरेच्या अर्थकारणाचे पाहा

३३८

 कर्जबळी(शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या)

३४३

चाळीस  मारा, मरू नका

३४४

एकेचाळीस  यवतमाळचे दुखणे

३५४

बेचाळीस  अन्नदात्याला आस प्राणदानाची

३५८

त्रेचाळीस  बळिराजा आता तुझा तेवढा आधार

३६९

 परिशिष्ट

३७५

 शेतकऱ्यांची संघटना : अडचणी आणि मार्ग

३७६